Bộ môn Ngân hàng

 05/12/2018  701

 

Danh sách giảng viên trong Bộ môn:

1.TS. Hà Thị Thanh Nga - Trưởng bộ môn

2. TS. Đỗ Kim Dư 

3.TS. Phùng Thị Thu Hà

4. PGS.TS. Hoàng Thị Thu - Kiêm nhiệm

5.TS. Mai Thanh Giang

6.Ths. Chu Thị Thức

7.Ths. Vũ Bích Vân

8.Ths. Lê Thu Hoài

9. Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

10.TS.Trần Đình Mạnh

11.Ths. Lã Thị Kim Anh

Các môn học đảm nhiệm:

STT

Môn học

Mục đích của môn học

Tài liệu tham khảo

Giảng viên

phụ trách

1

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại căn bản

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản bao gồm: những vấn đề chung về NHTM, nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân và các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại.

1.Giáo trình Nghiệp vụ NHTM (Hoàng Thị Thu)

2.Nghiệp vụ NHTM hiện đại (Nguyễn Minh Kiều)

3.Nghiệp vụ NHTM (Nguyễn Đăng Dờn)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.TS. Hà Thị Thanh Nga

3.Ths. Chu Thị Thức

4.Ths. Vũ Bích Vân

2

Tín dụng ngân hàng

Môn học trang bị kiến thức đa dạng về hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng dành cho tất cả các đối tượng khách hàng của ngân hàng là doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và các hình thức cấp tín dụng như cho vay tiêu dùng, cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng.

1.Giáo trình Tín dụng ngân hàng (Tô Ngọc Hưng)

2.Giáo trình Nghiệp vụ NHTM (Hoàng Thị Thu)

 

1.TS. Mai Thanh Giang

2.TS. Đỗ Kim Dư

2.Ths. Lê Thu Hoài

3

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại nâng cao

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại bao gồm: bao thanh toán, bảo lãnh, cho thuê tài sản, tài trợ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán và nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại.

1.Giáo trình Nghiệp vụ NHTM (Hoàng Thị Thu)

2.Nghiệp vụ NHTM hiện đại (Nguyễn Minh Kiều)

3. Nghiệp vụ NHTM (Nguyễn Đăng Dờn)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.TS. Hà Thị Thanh Nga

3.Ths. Chu Thị Thức

4.Ths. Vũ Bích Vân

4

Dịch vụ ngân hàng

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực marketing và đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực marketing ngân hàng. Ngoài những nguyên lý cơ bản, học phần này còn đi sâu vào việc ứng dụng các nguyên tắc, qui luật của marketing vào trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng – một dịch vụ mang tính đặc thù hướng đến việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về lĩnh vực tài chính.

1.Giáo trình Marketing ngân hàng (Trương Quang Thông).

2. Giáo trình Marketing ngân hàng (Trịnh Quốc Trung)

 

1. Ths. Chu Thị Thức

2.TS. Đỗ Kim Dư

 

5

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương và các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng trung ương.  Những vấn đề cơ bản về NHTW như : quá trình hình thành ra đời của NHTW, các loại mô hình tổ chức hoạt động của NHTW, bản chất, chức năng của NHTW nói chung, của NHNN Việt Nam. Bên cạnh đó, nắm vững các nghiệp vụ cơ bản của NHTW: nghiệp vụ phát hành tiền, điều tiết lưu thông tiền tệ ; nghiệp vụ tín dụng ; nghiệp vụ thị trường mở ; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối ; Nghiệp vụ tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng ; và  Nghiệp vụ điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

1.Giáo trình Nghiệp vụ NHTW (Nguyễn Đăng Dờn)

2. Giáo trình Nghiệp vụ NHTW (Lê Thị Mận)

1.PGS.TS. Hoàng Thị Thu

2.TS.Hà Thị Thanh Nga

3.TS. Phùng Thị Thu Hà

4.Ths. Vũ Bích Vân

6

Phân tích tài chính ngân hàng thương mại

Môn học trình bày những nội dung cơ bản về phân tích tài chính của NHTM bao gồm: Tổng quan về phân tích tài chính NHTM, phân tích tình hình tài sản, phân tích tình hình nguồn vốn, phân tích doanh thu – chi phí, phân tích kết quả kinh doanh của NHTM trong đó đối tượng đưa vào phân tích chính là báo cáo tài chính của NHTM.

 

1.Giáo trình Nghiệp vụ NHTM (Hoàng Thị Thu)

2.Nghiệp vụ NHTM hiện đại (Nguyễn Minh Kiều)

 

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.TS.Mai Thanh Giang

3. Ths. Chu Thị Thức

7

Quản trị ngân hàng

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản và toàn diện đi từ các vấn để tổng quan đến các nội dung cụ thể về quản trị kinh doanh của ngân hàng. Học phần đi sâu vào các chiến lược cũng như kỹ thuật quản trị hoạt động huy động vốn, quản trị hoạt động tín dụng, quản trị vốn chủ sở hữu, quản trị thanh khoản, và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.

 

1.Giáo trình Quản trị ngân hàng hiện đại (Nguyễn Đăng Dờn)

2.Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại (Nguyễn Văn Tiến)

1.TS.Hà Thị Thanh Nga

2.Ths. Chu Thị Thức

3.Ths. Lê Thu Hoài

8

Thực hành nghiệp vụ NHTM

Học phần mô phỏng thực hiện các nghiệp vụ của NHTM bao gồm các nghiệp vụ chính: huy động vốn, cho vay tín dụng, hoạt động thanh toán. Các nghiệp vụ đó được mô tả chu trình vận dụng thực hành chặt chẽ, gắn liền với các bộ phận trong NHTM, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cung cấp cho người học tài liệu vận dụng thực hành vào trong NHTM cụ thể.

 

1.Giáo trình Nghiệp vụ NHTM (Hoàng Thị Thu)

2.Nghiệp vụ NHTM hiện đại (Nguyễn Minh Kiều)

3.Nghiệp vụ NHTM (Nguyễn Đăng Dờn)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.TS. Hà Thị Thanh Nga

3. Ths. Chu Thị Thức

4. Ths. Vũ Bích Vân

 

9

Định giá

tài sản

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể làm rõ bản chất, mục đích, nguyên tắc kinh tế chi phối, cơ sở định giá tài sản, quy trình định gái tài sản, những tiêu chuẩn xác định giá trị tài sản.

1.Định giá tài sản (Nguyễn Minh Hoàng và Phạm Văn Bình)

2.Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá (Vũ Minh Đức)

1.Ths. Lê Thu Hoài

2.Ths Nguyễn Thị Linh Trang

3. Ths. Lã Thị Kim Anh

10

Kinh doanh ngoại hối

Môn học trang bị những  kiến thức tổng quan về thị trường ngoại hối và hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM. Nghiên cứu chức năng, tổ chức và cơ chế vận hành của Thị trường ngoại hối. Thông qua nghiệp vụ này, NHTM cung cấp dịch vụ mua hộ, bán hộ cho khách hàng là những doanh nghiệp XNK, đồng thời kinh doanh cho chính mình thông qua các nghiệp vụ như mua bán chênh lệch tỷ giá và đầu cơ.

1.Giáo trình Kinh doanh ngoại hối (Nguyễn Văn Tiến)

2.Kinh doanh ngoại hối phân tích kỹ thuật (Đặng Hào Quang)

3. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (Đoàn Thị Hồng Vân)

1.TS. Phùng Thị Thu Hà

2.Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

3. Ths. Lã Thị Kim Anh

11

Thanh toán quốc tế

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực thanh toán quốc tế, đặc biệt là: những vấn chung về thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái và chế độ quản lý ngoại hối của Việt Nam; các phương tiện và phương thức thanh toán áp dụng trong các thương vụ quốc tế.

1.Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương (Nguyễn Văn Tiến)

2.Giáo trình Tài chính quốc tế (Hoàng Thị Thu)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.TS. Phùng Thị Thu Hà

3. Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

12

Thị trường và các định chế tài chính

Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thị trường tài chính, như: khái niệm, cấu trúc, công cụ lưu thông và các chủ thể tham gia vào thị trường tệ, thị trường vốn; những kiến thức căn bản về các định chế tài chính trung gian như: ngân hàng trung gian, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, công ty tài chính,…

 

1.Thị trường tài chính và các định chế tài chính (Lê Thị Tuyết Hoa)

2.Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian (Lê Văn Tề và Huỳnh Thị Phương Thảo)

1.TS. Đỗ Kim Dư

2.TS. Mai Thanh Giang

3. TS. Phùng Thị Thu Hà

4. Ths. Lã Thị Kim Anh

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN