Đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 - K18)

 20/07/2021  897
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG NGÀNH TCNH KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TCDN

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

- Chủ nghĩa XHKH

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

- Giáo dục thể chất 3

- Kinh tế chính trị Mac Lênin

- Lịch sử ĐCSVN

- Lý thuyết XS và thống kê toán

- Pháp luật đại cương

- Tiếng anh 1

- Tiếng anh 2

- Tiếng anh 3

- Tiếng anh 4

- Tiếng anh 5

- Tin học đại cương

- Toán kinh tế

- Triết học ML

- Tư tưởng HCM

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Bắt buộc chuyên  ngành

- Phân tích TCDN

- Quản trị RRTC

- Tài chính công

- Tài chính DN chuyên ngành

- Thuế

2. Tự chọn chuyên ngành

- Tổ hợp 1: + Tài chính công ty đa quốc gia

                  + Thẩm định tài chính dự án

- Tổ hợp 2: + Dịch vụ ngân hàng

                   + Nghiệp vụ NHTW

                   + Phân tích tài chính NHTM

- Tổ hợp 3: + Phân tích và đầu tư chứng khoán

                    + Thanh toán quốc tế

- Tổ hợp 4: + Kế toán quản trị

                    + Kỹ năng quản trị

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

1- Bắt buộc cơ sở ngành

- Kinh tế học vi mô 1

- Kinh tế vĩ mô 1

- Marketing căn bản

- Nguyên lý bảo hiểm 

- Nguyên lý kế toán

- Nguyên lý thống kê

- Quản trị học

- Tài chính tiền tệ 1

2. Tự chọn cơ sở ngành

- Tổ hợp 1: + Lịch sử các HTKT

                   + Luật Kinh tế căn bản

                   + Thương mại điện tử căn bản

- Tổ hợp 2: + Kinh tế lượng

                   + Kinh tế phát triển

                   + Kinh tế quốc tế

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN

1. Tổ hợp 1

- Tài chính quốc tế 

- Tín dụng ngân hàng

2. Tổ hợp 2

- Pháp luật tài chính

- Thực hành TCDN

3. Tổ hợp 3

- Marketing số và truyền thông xã hội

- Quản trị doanh nghiệp

KIẾN THỨC NGÀNH BẮT BUỘC

- Kế toán tài chính ngoài ngành

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại căn bản

- Tài chính DN căn bản 

- Thị trường chứng khoán 

- Thị trường và các định chế tài chính

TỰ CHỌN THAY THẾ KHOÁ LUẬN

1. Tổ hợp 1

- Định giá tài sản

- Kinh doanh ngoại hối

2. Tổ hợp 2

- Quản lý quỹ đầu tư

- Tài trợ dự án

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN