Đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2020 (K17 - K18)

 05/10/2020  759
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG NGÀNH TCNH KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TCNH

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Chủ nghĩa XHKH

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục thể chất 3

Kinh tế chính trị Mac Lênin

Lịch sử ĐCSVN

- Lý thuyết XS và thống kê toán

Pháp luật đại cương

Tiếng anh 1

Tiếng anh 2

Tiếng anh 3

Tiếng anh 4

Tiếng anh 5

Tin học đại cương

Toán kinh tế

Triết học ML

Tư tưởng HCM

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Bắt buộc chuyên  ngành

- Ngân hàng thương mại nâng cao

- Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

- Phân tích tài chính ngân hàng thương mại

- Quản trị ngân hàng

- Thẩm định tài chính dự án

2. Tự chọn chuyên ngành

- Tổ hợp 1: + Phân tích tài chính doanh nghiệp

                  + Tài chính công

                  + Thuế

- Tổ hợp 2: + Quản lý quỹ đầu tư

                   + Thanh toán quốc tế

- Tổ hợp 3: + Quản trị rủi ro tài chính

                    + Tài chính công ty đa quốc gia

                    + Tài chính DN chuyên ngành

Tổ hợp 4: + Kế toán ngân hàng

                    + Định giá tài sản

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

1- Bắt buộc cơ sở ngành

- Kinh tế học vi mô 1

Kinh tế vĩ mô 1

Marketing căn bản

Nguyên lý bảo hiểm 

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý thống kê

Quản trị học

Tài chính tiền tệ 1

2. Tự chọn cơ sở ngành

- Tổ hợp 1: + Lịch sử các HTKT

                   + Luật Kinh tế căn bản

                   + Thương mại điện tử căn bản

- Tổ hợp 2: + Kinh tế lượng

                   + Kinh tế phát triển

                   + Kinh tế quốc tế

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN

1. Tổ hợp 1

Tài chính quốc tế

Tín dụng ngân hàng

2. Tổ hợp 2

- Pháp luật tài chính

Thực hành ngân hàng thương mại

3. Tổ hợp 3

Kỹ năng quản trị

Quản trị doanh nghiệp

- Marketing số và truyền thông xã hội

KIẾN THỨC NGÀNH BẮT BUỘC

Kế toán tài chính ngoài ngành

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại căn bản

Tài chính DN căn bản 

Thị trường chứng khoán 

Thị trường và các định chế tài chính

TỰ CHỌN THAY THẾ KHOÁ LUẬN

1. Tổ hợp 1

Quản trị rủi ro tín dụng

Kinh doanh ngoại hối

2. Tổ hợp 2

Dịch vụ ngân hàng

Tài trợ dự án


BÀI VIẾT LIÊN QUAN