Đề cương chi tiết học phần thuộc chương trình đào tạo Phân tích đầu tư tài chính năm 2020 (K17 – K18)

 04/08/2021  505
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG NGÀNH TCNH KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH PTĐTTC

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Chủ nghĩa XHKH

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục thể chất 3

Kinh tế chính trị Mac Lênin

Lịch sử ĐCSVN

- Lý thuyết XS và thống kê toán

Pháp luật đại cương

Tiếng anh 1

Tiếng anh 2

Tiếng anh 3

Tiếng anh 4

Tiếng anh 5

Tin học đại cương

Toán kinh tế

Triết học ML

Tư tưởng HCM

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Bắt buộc chuyên  ngành PTĐTTC

- Đầu tư tài chính

- Kinh doanh BĐS

- Kinh doanh ngoại hối

Phân tích và đầu tư chứng khoán

- Quản lý quỹ đầu tư

2. Tự chọn chuyên ngành

- Tổ hợp 1: +Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành

                  + Thẩm định tài chính dự án

- Tổ hợp 2: + Định giá tài sản

                   + Phân tích tài chính NHTM

- Tổ hợp 3: + Phân tích tài chính doanh nghiệp

                    + Quản lý DMĐT

Tổ hợp 4: + Đấu thầu trong đầu tư

                    + Đầu tư công

                    + Quản lý rủi ro trong đầu tư

                    + Tài chính công

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

1- Bắt buộc cơ sở ngành

- Kinh tế học vi mô 1

Kinh tế vĩ mô 1

Marketing căn bản

Nguyên lý bảo hiểm 

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý thống kê

Quản trị học

Tài chính tiền tệ 1

2. Tự chọn cơ sở ngành

- Tổ hợp 1: + Lịch sử các HTKT

                   + Luật Kinh tế căn bản

                   + Thương mại điện tử căn bản

- Tổ hợp 2: + Kinh tế lượng

                   + Kinh tế phát triển

                   + Kinh tế quốc tế

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN

1. Tổ hợp 1

Tài chính quốc tế 

Tín dụng ngân hàng

2. Tổ hợp 2

- Pháp luật tài chính

Thực hành TCDN

- Thực hành NHTM

3. Tổ hợp 3

Marketing số và truyền thông xã hội

- Kỹ năng quản trị

KIẾN THỨC NGÀNH BẮT BUỘC

Kế toán tài chính ngoài ngành

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại căn bản

Tài chính DN căn bản 

Thị trường chứng khoán 

Thị trường và các định chế tài chính

TỰ CHỌN THAY THẾ KHOÁ LUẬN

1. Tổ hợp 1

- Ngân hàng thương mại nâng cao

- Nghiệp vụ NHTW

- Thanh toán quốc tế

2. Tổ hợp 2

Quản trị rủi ro tài chính

Tài chính công ty đa quốc gia

- Thuế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN