Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp

 08/01/2020  1087

HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

(Áp dụng từ năm học 2019-2020)

 

1. HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1.1. Mục đích

            - Trên cơ sở quá trình thực tập tại doanh nghiệp (hay cơ quan) đã hoàn tất và báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt chất lượng tốt, khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng vận dụng các kiến thức đã học để nghiên cứu và hoàn thành đề tài khoa học và trình bày kết quả bằng một khóa luận tốt nghiệp.

            - Khóa luận tốt nghiệp giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phân tích các vấn đề phát sinh trong thực tế với trọng tâm là kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng. Qua đó, biết vận dụng các phương pháp so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn và trên cơ sở này, có thể nhận xét ưu điểm, nhược điểm hay nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả …. của các hoạt động thực tiễn.

1.2. Yêu cầu

1.2.1. Đối với sinh viên

            - Hiểu và nắm vững kiến thức về ngành tài chính - ngân hàng và những kiến thức bổ trợ liên quan (lý thuyết và các văn bản pháp quy của nhà nước, của ngành).

            - Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.

            - Nhận xét, đối chiếu và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ quan, doanh nghiệp.

            - Trên cơ sở đó, nhận xét ưu điểm, hạn chế và tìm hiểu nguyên nhân để đề xuất những biện pháp khắc phục.

            - Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn và nhân viên hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp.

            - Tuân thủ nội quy thực tập và nội quy làm việc của đơn vị nơi sinh viên đến thực tập.

            - Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đúng thời hạn quy định.

            - Sinh viên phải tự mình thực hiện KLTN. Nếu bị phát hiện có sao chép hoặc nhờ người khác làm hộ thì sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo đến hủy đề tài.

            - Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu sinh viên không liên hệ làm việc với GVHD, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ mà GVHD đề ra, hoặc không đảm bảo tiến độ hoàn tất đề tài, GVHD có quyền từ chối hướng dẫn sinh viên, trả sinh viên về cho Khoa xử lý theo hình thức đình chỉ việc thực hiện KLTN.  

1.2.1. Đối với giảng viên hướng dẫn (GVHD)

            - Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập tốt nghiệp.

            - Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên để giúp sinh viên thực hiện khóa luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp.

            - Định hướng đề tài cho sinh viên, duyệt đề cương nghiên cứu cho sinh viên, sắp xếp lịch làm việc với sinh viên, đôn đốc tiến độ thực hiện đề cương đề tài của sinh viên.

            - Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp và trình bày kết quả khóa luận tốt nghiệp.

            - Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên, chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

            - Quyết định cho phép sinh viên được nộp KLTN.

            - Đối với các đề tài có sử dụng tài liệu thực tế của doanh nghiệp, GVHD có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài liệu của các cơ quan cung cấp số liệu này.

1.3. Điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp

            Sinh viên được thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo điều kiện quy định hiện hành của Nhà trường. Điều kiện để sinh viên được đăng ký thực hiện KLTN có thể tóm tắt như sau:

            - Tính đến hết kì 7, sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy thỏa mãn điều kiện do Nhà trường quy định nhưng không thấp hơn 2,50.

            - Sinh viên có nguyện vọng viết KLTN và có đăng ký làm KLTN trên IU.

            - Sinh viên đã hoàn thành thực tập tốt nghiệp và Báo cáo TTTN đạt yêu cầu.

            - Sinh viên đang không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nộp đủ học phí.

            - Giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp tiếp tục hướng dẫn sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

1.4. Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu

            Sinh viên làm KLTN cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

            - Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội dung mà đề tài đề cập.

            - Phỏng vấn trực tiếp người liên quan ( nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).

            - Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.

            - Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến đề tài.

1.5. Quy trình viết KLTN

            Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Khoa NHTC là: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng và Ngân hàng. Tên đề tài được chọn để làm khóa luận tốt nghiệp liên quan mật thiết đến nội dung mà sinh viên lựa chọn và viết Báo cáo TTTN trước đó và phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

   ��        Sinh viên không được ��ổi đề tài sau khi đã được giao và công bố, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của GVHD và Trưởng khoa chuyên môn.

            Bước 2: Viết đề cương trên 01 mặt giấy (không viết 2 mặt). Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt làm khóa luận để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

            Bước 3: Viết bản thảo của KLTN (khoảng 60-80 trang), không kể các trang mở đầu và trang kết luận gửi cho GVHD góp ý, chỉnh sửa và yêu cầu bổ sung các minh chứng cho báo cáo KLTN nếu cần.

            Bước 4: Viết, in Khóa luận tốt nghiệp và nộp bản hoàn chỉnh cho Văn phòng Khoa theo lịch chi tiết thông báo của khoa cùng với các hồ sơ xác nhận của đơn vị thực tập, nhận xét của GVHD, Phiếu khảo sát (nếu có). Sau đó sinh viên ghi file BC KLTN vào đĩa nộp cho Bộ phận Đào tạo/ Giáo vụ lưu trữ theo yêu cầu của Khoa.

            Bước 5: Bài KLTN sinh viên sẽ được GVHD và GVPB kiểm soát về nội dung, hình thức, tính trung thực (GV quyết định hình thức kiểm soát) và chấm điểm hoặc được bảo vệ trước Hội đồng thẩm định cấp Khoa.

 

2. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

2.1. Nội dung của KLTN

            - Sinh viên lựa chọn đối tượng nghiên cứu trong phạm vi các vấn đề thuộc ngành tài chính – ngân hàng như: tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, chứng khoán, ….

Nội dung được chọn để làm khóa luận tốt nghiệp liên quan mật thiết đến nội dung đã được sinh viên lựa chọn và viết Báo cáo TTTN trước đó.

            Nội dung sinh viên lựa chọn và viết khóa luận tốt nghiệp phải gắn với các chuyên ngành đào tạo của Khoa NHTC là: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng và Ngân hàng.

            - Đề tài của KLTN phải gắn kết được với các vấn đề lý luận được học trong chương trình đào tạo và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập, cụ thể như sau:

            + Hệ thống các vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài được chọn (ở chương 1),

            + Gắn kết được lý luận với thực tế tìm hiểu tại đơn vị thực tập thông qua trình bày, nhận xét, phân tích, đánh giá thực trạng tại đơn vị … (ở chương 2),

            + Phải chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề. (ở chương 3)

2.2. Kết cấu của KLTN

            Ngoài Mục lục, Phụ lục, tài liệu tham khảo, kết cấu báo cáo Khóa luận tốt nghiệp gồm có các nội dung như sau:

 

Phần mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

            2.1. Mục tiêu chung

            2.2. Mục tiêu cụ thể

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

            4.1. Đối tượng nghiên cứu

            4.2. Phạm vi nghiên cứu

5. Kết cấu của khoá luận

Chương 1: Lý luận chung về … (vấn đề SV lựa chọn nghiên cứu)

1.1. Khái niệm, đặc điểm, tính chất, học thuyết….

1.2. Phân loại (nếu có)...

1.3. Nội dung nghiên cứu...

1.4. Các quy trình / chỉ tiêu nghiên cứu...

1.5.Các yếu tố ảnh hưởng...

            …

Chương 2: Thực trạng ....(vấn đề SV lựa chọn nghiên cứu) … tại…

2.1. Khái quát chung về đơn vị…

            2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị

            2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

            2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

            2.1.4….

            2.1.5….

            …

2.2. Thực trạng …

            2.2.1….

            2.2.2….

            ….

2.3. Đánh giá chung về …

            2.3.1. Kết quả đạt được

            2.3.2. Hạn chế và Nguyên ngân

Chương 3: Giải pháp…

3.1. Định hướng phát triển của đơn vị và.. (vấn đề nghiên cứu)  …

3.2. Một số giải pháp…

3.2. Một số kiến nghị …

Phần kết luận

 

2.3. Gợi ý một số tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

* Tài chính doanh nghiệp

1. Phân tích về tài sản tại....

2. Phân tích về vốn lưu động tại ....

3. Phân tích về vốn cố định tại ...

4. Phân tích về nguồn vốn tại ...

5. Phân tích về vốn chủ sở hữu tại ...

6. Phân tích về nợ phải trả tại ...

7. Phân tích tình hình thanh toán  ....

8. Phân tích tình hình doanh thu tại ...

9. Phân tích tình hình chi phí tại ...

10. Phân tích tình hình lợi nhuận tại ...

11. Mối quan hệ, Chi phí – sản lượng – lợi nhuận tại ....

12. Thẩm định tài chính dự án …

13.Nâng cao hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC

14.Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC

13.Các nhân tố tác động đến hoạt động phân phối cổ tức của công ty……...

15.Nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư.

…..

* Ngân hàng:

1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại NHTM ...

2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại NHTM ....

3. Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại NHTM ...

4. Phân tích tình hình thanh toán thẻ tại một NHTM ...

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động Huy động vốn tại một NHTM ...

7. Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại một NHTM ...

8. Sử dụng vốn tại một NHTM ...

9. Hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NHTM ...

10. Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một NHTM...

11. Hạn chế rủi ro tín dụng tại một NHTM ...

12. Phát triển sản phẩm dịch vụ tại một NHTM ...

13. Thanh toán điện tử tại một NHTM ...

14. Thanh toán quốc tế tại một NHTM ...

15. Hoạt động bảo lãnh tại một NHTM ...

16. Tài trợ xuất nhập khẩu tại một NHTM ...

17. Tín dụng ngắn hạn tại một NH TM

18.Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng .....

19. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng.................

20.Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC

21. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng.......

22. Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng sản phẩm tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng..................

23. Đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ Internet banking tại Chi nhánh Ngân hàng...............

24. Đánh giá mức độ hài lòng về sản phẩm thẻ ATM/VISA tại Chi nhánh Ngân hàng...............

25.Biện pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

26.Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với quy trình tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

27.Nâng cao hiệu quả của quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

…..

* Đầu tư tài chính

1. Phân tích và đầu tư chứng khoán

2. Ứng dụng mô hình chỉ số vào thị trường chứng khoán Việt Nam

3. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn vào thị trường chưng khoán Việt Nam

4. Ứng dụng mô hình kinh doanh chênh lệch giá và mô hình đa biến vào thị trường chứng khoán Việt Nam

5. Quản trị danh mục trái phiếu

6. Quản trị danh mục cổ phiếu

7. Quản lý quỹ đầu tư

….

* Thuế, ngân sách

1. Thu ngân sách và quản lý thu ngân sách tại cơ quan Tài chính cấp huyện, tỉnh

2. Chi ngân sách và quản lý chi ngân sách tại cơ quan Tài chính cấp huyện, tỉnh

3. Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã/huyện/tỉnh...

4. Hoạt động quản lý thu - chi ngân sách xã

5.Quản lý thu thuế tại cơ quan thuế huyện, tỉnh

6. Quản lý một loại thuế cụ thể của cơ quan thuế …

….

* Đề tài viết khóa luận tốt nghiệp khác: theo sự hướng dẫn của GVHD.

 

3. HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3.1. Thứ tự sắp xếp của KLTN

            1. Trang bìa ngoài

            2. Trang phụ bìa

            3. Nhận xét và điểm chấm của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện.

            4. Danh mục chữ viết tắt trong Khóa luận tốt nghiệp

                Danh mục các Bảng

                Danh mục các Sơ đồ, Hình vẽ

            5. Mục lục

            6. Nội dung Khóa luận tốt nghiệp:

                        - Lời mở đầu

                        - Các chương của Khóa luận tốt nghiệp

                        - Kết luận

                        - Phụ lục (Phiếu khảo sát, bảng xử lý số liệu khảo sát, Bảng số liệu…)

                        - Danh mục các tài liệu tham khảo

            7. Nhật ký thực tập

3.2. Hình thức của KLTN phải tuân thủ đúng các qui định sau

           - Bìa của KLTN theo đúng mẫu qui định.

           - KLTN có khối lượng khoảng 60-80 trang, không kể phụ lục.

           - Font chữ: Times New Roman, size: 13, paragraph-line spacing: 1.5 line, khổ giấy A4, in 1 mặt.

           - Số thứ tự trang đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (phần mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii,...

           - Định dạng lề trang giấy:

Top: 3cm    Bottom: 3cm        Left: 3 cm      Right: 2cm    Header: 2cm    Footer: 1.5 cm

            - Các chương trong Khóa luận tốt nghiệp được đánh số bằng hệ thống chữ số ả-rập; các mục, tiểu mục, đánh số bằng các nhóm chữ số (thí dụ: 1.1, 1.2; …; 1.1.1; 1.1.2; …).

            - Các biểu đồ, đồ thị, hình vẽ phải đánh số thứ tự (bảng 1,… hoặc hình 1,…) và phải có đơn vị tính. Các số liệu, tài liệu thu thập thực tế phải ghi nguồn cung cấp số liệu. Trích dẫn vào khóa luận các tài liệu tham khảo.

            - Cách ghi tài liệu tham khảo

            + Tài liệu tham khảo bao gồm những sách, ấn phẩm, tạp chí và các tài liệu khác đã đọc và được trích dẫn hoặc sử dụng về ý tưởng và khóa luận và phải được chỉ rõ việc sử dụng đó trong khóa luận.

            + Các tài liệu tham khảo bằng thứ tiếng khác nhau được sắp xếp riêng theo từng khối tiếng (Việt, Nga, Pháp, Đức…), giữ nguyên văn, không dịch, không phiên âm tên các tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

            + Trình tự sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo trong từng khối tiếng theo nguyên tắc thứ tự ABC… của họ, tên tác giả:

            Tác giả nước ngoài xếp theo thứ tự ABC theo họ,

            Tác giả Việt Nam xếp theo thứ tự ABC theo tên riêng (không đảo lộn trật tự, họ tên tác giả).

            Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự từ đầu của tên tài liệu.

            +  Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau:

            Số thứ tự: họ và tên tác giả;  tên tài liệu (in nghiêng); tên nhà xuất bản, nơi và năm xuất bản.

            Số thứ tự được đánh từ [1] đến hết qua tất cả các khối riêng.

3.3. Nộp khóa luận tốt nghiệp

3.3.1.  Hình thức nộp

            - Sinh viên nộp về Văn phòng khoa bài KLTN hoàn chỉnh của SV có giấy nhận xét đơn vị thực tập (có ký tên đóng dấu), nhận xét của GVHD, Phiếu khảo sát (nếu có) và Đĩa CD có ghi file KLTN. Bài KLTN nộp phải là bài đã được GVHD chỉnh sửa, góp ý và sinh viên thực tập đã hoàn thiện lại theo góp ý.

            - Văn phòng Khoa có trách nhiệm gửi lại Bộ phận Trợ lý ��ào tạo các đĩa CD sinh viên nộp để lưu trữ theo yêu cầu của Khoa.

3.3.2.  Yêu cầu

Khi sinh viên nộp bài phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

            - Đúng mẫu hướng dẫn của Khoa.

            - Được xác nhận về chuyên môn của GVHD.

            - Được xác nhận và đóng dấu tròn của đơn vị thực tập (lưu ý không đóng dấu treo, không đóng dấu vuông).

            - Đúng theo thời hạn quy định.

            - Đến hạn nộp theo quy định, Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD để sửa và nộp báo cáo về VP Khoa sau khi GVHD đã xác nhận bài cho SV.

 

 

4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

4.1. Đánh giá kết quả khóa luận tốt nghiệp

            Khóa luận của sinh viên được đánh giá thông qua Bảo vệ KLTN trước hội đồng

            - Sinh viên sẽ phải bảo vệ kết quả của KLTN trước Hội đồng thẩm định cấp Khoa, các thành viên Hội đồng sẽ cho điểm độc lập với nhau.

            - Để được đưa ra Hội đồng bảo vệ, KLTN phải có đủ các điều kiện sau:

            + Có ý kiến nhận xét của giáo viên hướng dẫn và đạt điểm 5,5 trở lên

            + Có ý kiến nhận xét của giáo viên chấm phản biện và đạt điểm 5,5 trở lên

            - Việc chấm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện bởi các Hội đồng do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Số thành viên của mỗi Hội đồng là 5, trong đó có 01 Chủ tịch hội đồng, 01 Thư ký hội đồng, 02 giảng viên phản biện và 01 ủy viên tham gia hội động. Thành viên của Hội đồng là giảng viên của Khoa NHTC hoặc có thể mời những người có chuyên môn ngành TCNH ở ngoài trường.

Chấm điểm KLTN của sinh viên theo các nội dung và thang điểm như sau:

 

STT

Nội dung

Thang điểm

1

Hình thức  của Khóa luận tốt nghiệp       

2

2

Nội dung thực hiện của Khóa luận tốt nghiệp    

4

3

Thuyết trình khóa luận

2

4

Trả lời câu hỏi

2

 

TỔNG CỘNG

10

 

            - Việc chấm khóa luận tiến hành như sau: Sau khi sinh viên bảo vệ và trả lời các câu hỏi, thành viên của Hội đồng cho điểm theo phiếu. Điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp là trung bình cộng gia quyền các điểm của các thành viên hội đồng, của người đánh giá (người chấm phản biện) và người hướng dẫn.

            Kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp được công bố sau mỗi buổi bảo vệ.

4.2. Đánh giá kiểm định chất lượng

Sau khi sinh viên kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp theo quy định, sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trực tiếp cho GVHD và cho VPK khi đã hoàn thiện chỉnh sửa. GVHD chịu  trách nhiệm kiểm soát (chất lượng, tính trung thực,…) của BCTTTN.

Bộ phận Trợ lý Khảo thí BĐCL, Trợ lý Khoa học - Đào tạo và lãnh đạo Khoa phụ trách công tác Đào tạo của Khoa tiến hành rà soát ngẫu nhiên bài báo cáo thực tập và điểm chấm của GVHD trước khi công bố điểm chính thức cho sinh viên.

5. LƯU Ý:

            Những nội dung khác không đưa ra trong quy định này thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Nhà trường và của Khoa Ngân hàng – Tài chính.

PHỤ LỤC 1

MẪU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

………….., ngày …. tháng…. năm …

                                                                                              Đơn vị thực tập

                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

 

……......,.…….., ngày …. tháng…. năm …

                                                                                                                                  Đơn vị thực tập

                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2:

NHẬT KÝ THỰC TẬP

STT

Ngày tháng năm

Mô tả nội dung thực tập

Tự đánh giá mức độ

hoàn thành

Đánh giá mức độ hoàn thành của GVHD

Đánh giá mức độ hoàn thành của đơn vị

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Xác nhận của đơn vị thực tập

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

Người viết nhật ký

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN