Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học về các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt

 30/03/2021  191

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 219 /ĐHKT&QTKD-TVSV

V/v khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học

về các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25  tháng 3  năm 2021

                     Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Thực hiện kế hoạch số 217/KH-ĐHKT&QTKD-TVSV ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Nhà trường về việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học về các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt, qua đó làm căn cứ xây dựng nội dung, chiến lược để công tác tư vấn thực sự hữu ích cho người học. Nhà trường đề nghị các khoa triển khai lấy ý kiến đánh giá cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên hệ chính quy tập trung của Nhà trường

2. Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên truy cập vào đường link:

https://docs.google.com/forms/d/1LlLh1rEEhEwRbRgSmfuNdX3u5difAfk7Z_Z0zkZf4yY/viewform?fbclid=IwAR2RGIcZghOI0DiQnD4ABTl1TNgiJENHc1Rj4N_MR-5d0eRwadPJ6IfHmh8&edit_requested=true

 và tiến hành đánh giá. (link được đăng tải theo công văn trên website tueba.edu.vn)

3. Thời gian hoàn thành: 5/4/2021.

Đề nghị các Khoa triển khai đến toàn thể sinh viên thuộc đơn vị tiến hành làm khảo sát để đảm bảo cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Nơi nhận:                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c);                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các khoa (t/h);                                                                                                     (Đã ký)

-  Website (đ/t);                                                                                         

- Lưu: VT; TVSV                                                                                          PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

 

                                                                                       

 

 

 

     


BÀI VIẾT LIÊN QUAN