KHOA NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VỀ CÔNG TÁC XÂY DƯNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 17/05/2022  551

KHOA NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VỀ CÔNG TÁC XÂY DƯNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 9/3/2022 của Đảng ủy Trường ĐHKTQTKD về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (Khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,

Sáng ngày 13/5/2022, Chi bộ khoa Ngân hàng -  Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam cho toàn thể cán bộ, giảng viên và đảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính.

 

 

Tại Hội nghị, Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính đã truyền đạt nội dung của 03 chuyên đề về:

          + Quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam

          + Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          + Quán triệt: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung Ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung Ương về Thi hành điều lệ Đảng.

 

 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm xây dựng chỉnh đốn Đảng; nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và đảm bảo thời gian theo quy định.

Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập nắm vững, hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam; nắm vững những nội dung có liên quan đến lĩnh vực công tác của Khoa Ngân hàng – tài chính để vận dụng vào thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao./.

Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN