Khung chương trình đào tạo Ngân hàng K13- K14

 01/04/2016  616
 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO: NGÂN HÀNG ( (K13 -K14)
                           
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
LT TH Năm 1 Năm  2 Năm 3 Năm4
    HK 1 HK2 HK3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 24                    
  Bắt buộc 22                    
35 FAM332 Tài chính - Tiền tệ 2 3 36 18       3        
36 DET321 Công cụ phái sinh 2 24 12         2      
37 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18           3    
38 BCR221 Tín dụng ngân hàng 2 24 12         2      
39 SMK321 Thị trường chứng khoán 3 36 18         3      
40 PUF321 Tài chính công 3 36 18           3    
41 COF331 Tài chính doanh nghiệp  1 3 36 18         3      
42 COB331 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 3 36 18         3      
  Tự chọn 2               2    
43 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 2 24 12                
44 BAU321 Kiểm toán căn bản 2 24 12                
45 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18                
46 ENM331 Quản trị doanh nghiệp  3 36 18                
47 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3 36 18                
48 BAC331 Kế toán ngân sách 3 36 18                
49 PAM321 Quản trị dự án 2 24 12                
II.4 Kiến thức chuyên ngành  25                    
  Bắt buộc 19                    
50 INP321 Thanh toán quốc tê  2 24 12             2  
51 FRM321 Quản trị rủi ro tài chính 3 36 18           3    
52 COB332 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 3 36 18           3    
53 BPC321 Nghiệp vụ ngân hàng TW 3 36 18             3  
54 BAS321 Dịch vụ ngân hàng 3 36 18             3  
55 CFA321 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 24 12         2      
56 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18             3  
  Tự chọn 6                 6  
57 BAA321 Kế toán ngân hàng 2 24 12                
58 COF332 Tài chính doanh nghiệp 2 3 36 18                
59 FAP321 Thẩm định tài chính dự án 3 36 18                
60 FCM321 Tài chính công ty đa quốc gia 2 24 12                
61 IFM321 Quản trị tài chính quốc tế 3 36 18                
62 STM321 Quản trị chiến lược 2 24 12                
63 CAM331 Thị trường vốn đầu tư 3 36 18                
64 BIL322 Pháp luật ngân hàng 2 24 12                
65 STT321 Thuế Nhà nước  3 36 18                
II.5 Đề án môn học chuyên ngành NH 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
66 ASI321 Phân tích TCDN 3 36 18                
67 PRF321 Tài trợ dự án 3 36 18                
68 BAM321 Quản trị ngân hàng 3 36 18                
69 ECE321 Kinh doanh ngoại hối 3 36 18                
70 BSM321 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 3 36 18                
 Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) 61     0 0 0 3 15 16 17 10
    Tổng  126     14 15 18 18 18 16 17 10
  Ghi chú:  Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV
    để tích lũy cho đủ số tín chỉ.                      

BÀI VIẾT LIÊN QUAN