Khung chương trình đào tạo Ngân hàng K9- K10

 01/05/2012  502
 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (từ K9)                
                           
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
Lý  Thực  Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Năm thứ tư
thuyết hành        
    HK 1 HK2 HK3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 25                    
  Bắt buộc 20                    
1 FAM322 Tài chính - Tiền tệ 2 3           3        
2 EBE321 Tiếng Anh chuyên ngành I 2               2    
3 DET321 Công cụ phái sinh 2             2      
4 INF331 Tài chính quốc tế  3               3    
5 STT321 Thuế Nhà nước  2             2      
6 SMK321 Thị trường chứng khoán 2             2      
7 PUF321 Tài chính công 2                 2  
8 INP321 Thanh toán quốc tê  2                 2  
9 BL322 Pháp luật ngân hàng 2             2      
  Tự chọn 5               5    
1 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 2               x    
2 BAU321 Kiểm toán căn bản 2               x    
3 MAA331 Kế toán quản trị 3               x    
4 ENM331 Quản trị doanh nghiệp  3               x    
5 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3               x    
6 BAC321 Kế toán ngân sách 3               x    
7 PAM321 Quản trị dự án 2               x    
II.4 Kiến thức chuyên ngành  24                    
  Bắt buộc 20                    
1 CFI331 Tài chính doanh nghiệp 3             3      
2 BAS321 Dịch vụ ngân hàng 2               2    
3 COB331 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3             3      
4 BPC321 Nghiệp vụ ngân hàng TW 2                 2  
5 BPR321 Định giá tài sản 3                 3  
6 FRM321 Kế toán ngân hàng 2                 2  
7 CFA331 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3                 3  
8 BAM321 Quản trị ngân hàng 2               2    
  Tự chọn 4                 4  
10 FCM321 Tài chính công ty đa quốc gia 2                 x  
11 FLE321 Thuê mua tài chính  2                 x  
12 FAP321 Thẩm định tài chính dự án 2                 x  
13 IFM321 Quản trị tài chính quốc tế 2                 x  
14 IEC321 kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2                 x  
15 CAM321 Thị trường vốn đầu tư 2                 x  
16 PRI321 Nguyên lý bảo hiểm 2                 x  
17 FL331 Pháp luật Tài chính 2                 x  
II.5 Thực tập môn học chuyên ngành NH 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
1 ASI331 Phân tích TCDN 3                   x
2 PRF321 Tài trợ dự án 2                   x
3 FUM321 Quản lý quỹ 3                   x
4 FRM321 Quản trị rủi ro tài chính 2                   x
5 ECE321 Kinh doanh ngoại hối 2                   x
6 BSM321 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2                   x
 Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) 61     0 0 0 3 14 16 18 10
    Tổng  125     14 14 16 18 19 16 18 10
  Ghi chú:  Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV
    để tích lũy cho đủ số tín chỉ.                      

BÀI VIẾT LIÊN QUAN