Khung chương trình đào tạo Phân tích đầu tư tài chính năm 2022 (K19)

 09/06/2022  510
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                           
Ngành: Tài chính ngân hàng CTĐT: Phân tích đầu tư Tài chính
Mã ngành: 7340201 Thời gian đào tạo: : 04 năm
                           
TT Mã HP Học phần Số TC Số tiết NĂM/ HỌC KỲ
LT TH I II III IV
    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Phần Kiến thức đại cương  32                    
1 MLP131 Triết học Mác - Lênin  3 36 18 3              
2 MLE121 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 24 12   2            
3 SSO121 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 24 12       2        
4 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12         2      
5 VCP121 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 24 12           2    
6 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 2              
7 AIN131 Tin học ứng dụng 3 36 18 3              
8 PST131 Lý thuyết xác suất và thống kê 3 36 18 3              
9 MAE131 Toán kinh tế 3 36 18   3            
10 ENG121 Tiếng Anh 1 2 24 12 2              
11 ENG122 Tiếng Anh 2 2 24 12   2            
12 ENG123 Tiếng Anh 3 2 24 12     2          
13 ENG124 Tiếng Anh 4 2 24 12       2        
14 ENG125 Tiếng Anh 5 2 24 12         2      
15 PHE111 Giáo dục thể chất 1 30 tiết     x              
16 PHE112 Giáo dục thể chất 2 30 tiết       x            
17 PHE113 Giáo dục thể chất 3 30 tiết         x          
18   Giáo dục quốc phòng 5 tuần         x          
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83                    
2.1 Kiến thức cơ sở ngành  30                    
  Bắt buộc  24                    
19 MIE231 Kinh tế học vi mô 1 3 36 18 3              
20 MAN231 Quản trị học 3 36 18   3            
21 MAE231 Kinh tế học vĩ mô 1 3 36 18   3            
22 PMA231 Marketing căn bản 3 36 18   3            
23 FAM231 Tài chính - tiền tệ  3 36 18     3          
24 PSE231 Nguyên lý thống kê 3 36 18     3          
25 ACT231 Nguyên lý kế toán 3 36 18     3          
26 PRI331 Nguyên lý bảo hiểm 3 36 18       3        
  Tự chọn  6                    
    Tổ hợp 1 3         3          
27 ELA231 Luật kinh tế căn bản 3 36 18                
28 ECM331 Thương mại điện tử  3 36 18                
29 WBM231 Soạn thảo văn bản kinh doanh và quản lý  3 36 18                
    Tổ hợp 2 3           3        
30 SRM231 Phương pháp NCKH 3 36 18                
31 MIS231 Hệ thống thông tin trong quản lý 3 36 18                
32  ECO231 Kinh tế lượng 3 36 18                
2.2 Kiến thức ngành 24                    
  Bắt buộc  15                    
33 FMI331 Thị trường và các định chế Tài chính  3 36 18       3        
34 SMK331 Thị trường chứng khoán 3 36 18         3      
35 FAC331 Kế toán tài chính 3 36 18       3        
36 COF331 Tài chính doanh nghiệp căn bản 3 36 18         3      
37 COB331 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản 3 36 18         3      
  Tự chọn    9                    
    Tổ hợp 1                 3    
38 BCR331 Tín dụng ngân hàng 3 36 18                
39 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18                
    Tổ hợp 2                 3    
40 PCF331 Thực hành Tài chính doanh nghiệp 3 15 60                
41 PCB331 Thực hành Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 15 60                
42 FIL231 Pháp luật Tài chính 3 36 18                
    Tổ hợp 3           3          
43 MAS331 Kỹ năng quản trị 3 36 18                
44 ETM331 Quản trị doanh nghiệp 3 36 18                
45 DMS331 Marketing số và truyền thông xã hội 3 36 18                
2.3 Kiến thức chuyên ngành 27                    
  Bắt buộc  15                    
46 AIS331 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 36 18             3  
47 FUM331 Quản lý quỹ đầu tư 3 36 18             3  
48 ECE331 Kinh doanh ngoại hối 3 36 18             3  
49 FII331 Đầu tư tài chính 3 36 18         3      
50 REB331 Kinh doanh bất động sản 3 36 18           3    
  Tự chọn  12                    
    Tổ hợp 1                 3    
51 FAP331 Thẩm định tài chính dự án 3 36 18                
52 COF332 Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành 3 36 18                
    Tổ hợp 2                   3  
53 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18                
54 FAB331 Phân tích tài chính NHTM 3 36 18                
    Tổ hợp 3                   3  
55 CFA331 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 3 36 18                
56 PRF331 Quản lý danh mục đầu tư 3 36 18                
    Tổ hợp 4                   3  
57 BIA331 Đấu thầu trong đầu tư 3 36 18                
58 IRM331 Quản lý rủi ro trong đầu tư 3 36 18                
59 PUI331 Đầu tư công 3 36 18                
60 PUF331 Tài chính công 3 36 18                
2.4 FIA421 Thực tập môn học CTĐT PTĐTTC 2               2    
2.5 FIA441 Thực tập tốt nghiệp CTĐT PTĐTTC 4                   4
2.6 FIA904 Khóa luận tốt nghiệp CTĐT PTĐTTC 6                   6
    Tự chọn thay thế khóa luận                      
    Tổ hợp 1                      
61 BPC331 Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương 3 36 18                
62 IFM331 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại nâng cao 3 36 18                
63 INP331 Thanh toán quốc tế 3 36 18                
    Tổ hợp 2                      
64 FMC331 Tài chính công ty đa quốc gia 3 36 18                
65 STT331 Thuế   3 36 18                
66 FRM331 Quản trị rủi ro tài chính                      
Tổng tín chỉ toàn khóa  125     16 16 17 16 16 16 18 10
  Tổng số học phần (không tính GDTC và GDQP) 44     6 6 6 6 6 6 6 2
  Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: Tài chính doanh nghiệp (căn bản và
 chuyên ngành), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (căn bản và nâng cao)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN