Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp K19

 09/06/2022  559
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc
   
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                           
Ngành: Tài chính ngân hàng CTĐT: Tài chính doanh nghiệp
Mã ngành: 7340201 Thời gian đào tạo: 04 năm
                           
TT Mã HP Học phần Số TC Số tiết NĂM/ HỌC KỲ
LT TH I II III IV
    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Phần Kiến thức đại cương  32                    
1 MLP131 Triết học Mác - Lênin  3 36 18 3              
2 MLE121 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 24 12   2            
3 SSO121 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 24 12       2        
4 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12         2      
5 VCP121 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 24 12           2    
6 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 2              
7 AIN131 Tin học ứng dụng 3 36 18 3              
8 PST131 Lý thuyết xác suất và thống kê 3 36 18 3              
9 MAE131 Toán kinh tế 3 36 18   3            
10 ENG121 Tiếng Anh 1 2 24 12 2              
11 ENG122 Tiếng Anh 2 2 24 12   2            
12 ENG123 Tiếng Anh 3 2 24 12     2          
13 ENG124 Tiếng Anh 4 2 24 12       2        
14 ENG125 Tiếng Anh 5 2 24 12         2      
15 PHE111 Giáo dục thể chất 1 30 tiết     x              
16 PHE112 Giáo dục thể chất 2 30 tiết       x            
17 PHE113 Giáo dục thể chất 3 30 tiết         x          
18   Giáo dục quốc phòng 5 tuần         x          
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83                    
2.1 Kiến thức cơ sở ngành  30                    
  Bắt buộc  24                    
19 MIE231 Kinh tế học vi mô 1 3 36 18 3              
20 MAN231 Quản trị học 3 36 18   3            
21 MAE231 Kinh tế học vĩ mô 1 3 36 18   3            
22 PMA231 Marketing căn bản 3 36 18   3            
23 FAM231 Tài chính - tiền tệ  3 36 18     3          
24 PSE231 Nguyên lý thống kê 3 36 18     3          
25 ACT231 Nguyên lý kế toán 3 36 18     3          
26 PRI331 Nguyên lý bảo hiểm 3 36 18       3        
  Tự chọn  6                    
    Tổ hợp 1 3         3          
27 ELA231 Luật kinh tế căn bản 3 36 18                
28 ECM331 Thương mại điện tử  3 36 18                
29 WBM231 Soạn thảo văn bản kinh doanh và quản lý  3 36 18                
    Tổ hợp 2 3           3        
30 SRM231 Phương pháp NCKH 3 36 18                
31 MIS231 Hệ thống thông tin trong quản lý 3 36 18                
32  ECO231 Kinh tế lượng 3 36 18                
2.2 Kiến thức ngành 24                    
  Bắt buộc  15                    
33 FMI331 Thị trường và các định chế Tài chính  3 36 18       3        
34 SMK331 Thị trường chứng khoán 3 36 18         3      
35 FAC331 Kế toán tài chính  3 36 18       3        
36 COF331 Tài chính doanh nghiệp căn bản 3 36 18         3      
37 COB331 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản 3 36 18         3      
  Tự chọn    9                    
    Tổ hợp 1                 3    
38 BCR331 Tín dụng ngân hàng 3 36 18                
39 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18                
    Tổ hợp 2                 3    
40 PCF331 Thực hành Tài chính doanh nghiệp 3 15 60                
41 FIL231 Pháp luật Tài chính 3 36 18                
    Tổ hợp 3           3          
42 MAS331 Kỹ năng quản trị 3 36 18                
43 ETM331 Quản trị doanh nghiệp 3 36 18                
44 DMS331 Marketing số và truyền thông xã hội 3 36 18                
2.3 Kiến thức chuyên ngành 27                    
  Bắt buộc  15                    
45 COF332 Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành 3 36 18           3    
46 STT331 Thuế  3 36 18         3      
47 CFA331 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 3 36 18             3  
48 FRM331 Quản trị rủi ro tài chính 3 36 18             3  
49 PUF331 Tài chính công 3 36 18             3  
  Tự chọn  12                    
    Tổ hợp 1                 3    
50 FMC331 Tài chính công ty đa quốc gia 3 36 18                
51 FAP331 Thẩm định tài chính dự án 3 36 18                
    Tổ hợp 2                   3  
52 FAB331 Phân tích tài chính NHTM                      
53 BPC331 Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương 3 36 18                
54 BAS331 Dịch vụ ngân hàng 3 36 18                
    Tổ hợp 3                   3  
55 AIS331 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 36 18                
56 INP331 Thanh toán quốc tế 3 36 18                
    Tổ hợp 4                   3  
57 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18                
58 BAA331 Kế toán ngân hàng 3 36 18                
2.4 BAF421 Thực tập môn học CTĐT TCDN 2               2    
2.5 BAF441 Thực tập tốt nghiệp CTĐT TCDN 4                   4
2.6 BAF904 Khóa luận tốt nghiệp CTĐT TCDN 6                   6
    Tự chọn thay thế khóa luận                      
    Tổ hợp 1                      
59 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18                
60 ECE331 Kinh doanh ngoại hối 3 36 18                
    Tổ hợp 2                      
61 PRF331 Tài trợ dự án 3 36 18                
62 FUM331 Quản lý quỹ đầu tư 3 36 18                
Tổng tín chỉ toàn khóa  125     16 16 17 16 16 16 18 10
  Tổng số học phần (không tính GDTC và GDQP) 44     6 6 6 6 6 6 6 2
  Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: Tài chính doanh nghiệp (căn bản và
 chuyên ngành), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (căn bản và nâng cao)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN