Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2014 (K11 - K12)

 08/08/2014  313
 CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (từ K11)          
                           
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
Lý  Thực  Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Năm thứ tư
thuyết hành        
    HK 1 HK2 HK3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 25                    
  Bắt buộc 20                    
1 FAM322 Tài chính - Tiền tệ 2 3           3        
2 EBE321 Tiếng Anh chuyên ngành TCDN I 2               2    
3 DET321 Công cụ phái sinh 2             2      
4 INF331 Tài chính quốc tế  3               3    
5 STT321 Thuế Nhà nước  2             2      
6 SMK321 Thị trường chứng khoán 2             2      
7 PUF321 Tài chính công 2                 2  
8 INP321 Thanh toán quốc tê  2                 2  
9 FL331 Pháp luật Tài chính 2             2      
  Tự chọn 5               5    
1 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 2               x    
2 BAU321 Kiểm toán căn bản 2               x    
3 MAA331 Kế toán quản trị 3               x    
4 ENM331 Quản trị doanh nghiệp  3               x    
5 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3               x    
6 BAC321 Kế toán ngân sách 3               x    
7 PAM321 Quản trị dự án 2               x    
II.4 Kiến thức chuyên ngành  26                    
  Bắt buộc 20                    
1 COF331 Tài chính doanh nghiệp  I 3             3      
2 COF332 Tài chính doanh nghiệp  II 3               3    
3 CBP321 Nghiệp vụ ngân hàng 3             3      
4 BSM321 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2                 2  
5 BPR321 Định giá tài sản 3                 3  
6 FCM321 Tài chính công ty đa quốc gia 2               2    
7 FAP321 Thẩm định tài chính dự án 2                 2  
8 FRM321 Quản trị rủi ro tài chính 2                 2  
  Tự chọn 6                 6  
1 PRF321 Tài trợ dự án 2                 x  
2 IFM321 Quản trị tài chính quốc tế 2                 x  
3 FIM321 Quản trị tài chính 2                 x  
4 BAS321 Dịch vụ ngân hàng 2                 x  
5 PRI321 Nguyên lý bảo hiểm 2                 x  
6 CAM321 Thị trường vốn đầu tư 2                 x  
7 BL322 Pháp luật ngân hàng 2                 x  
II.5 Thực tập môn học chuyên ngành TCDN 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
1 ASI331 Phân tích TCDN 2                   x
2 BAM321 Quản trị ngân hàng 2                   x
3 CFA331 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2                   x
4 BAA321 Kế toán ngân hàng 2                   x
5 ECE321 Kinh doanh ngoại hối 2                   x
6 BPC321 Nghiệp vụ ngân hàng TW 2                   x
 Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) 63     0 0 0 3 14 17 19 10
    Tổng  125     14 13 16 17 19 17 19 10
  Ghi chú:  Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV
    để tích lũy cho đủ số tín chỉ.                      

BÀI VIẾT LIÊN QUAN