Khung chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp năm 2020 (K17 - K18)

 04/07/2020  606

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc

   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                           

Ngành: Tài chính ngân hàng

CTĐT: Tài chính doanh nghiệp

Mã ngành: 7340201

Thời gian đào tạo: : 04 năm

                           

TT

Mã HP

Học phần

Số TC

Số tiết

NĂM/ HỌC KỲ

LT

TH

I

II

III

IV

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Khối Kiến thức đại cương

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MPL 121

Triết học Mác-Lênin

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

2

MLP 132

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

24

12

 

2

 

 

 

 

 

 

3

VCP131

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

24

12

 

 

 

2

 

 

 

 

4

HCM121

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

5

VCP 121

Lịch sử Đảng CSVN

2

24

12

 

 

 

 

 

2

 

 

6

LAW121

Pháp luật đại cương

2

24

12

2

 

 

 

 

 

 

 

7

GIF131

Tin học đại cương

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

8

PST131

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

9

MAE131

Toán kinh tế

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

10

ENG121

Tiếng Anh 1

2

24

12

2

 

 

 

 

 

 

 

11

ENG122

Tiếng Anh 2

2

24

12

 

2

 

 

 

 

 

 

12

ENG123

Tiếng Anh 3

2

24

12

 

 

2

 

 

 

 

 

13

ENG124

Tiếng Anh 4

2

24

12

 

 

 

2

 

 

 

 

14

ENG125

Tiếng Anh 5

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

15

PHE011

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

16

PHE012

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

17

PHE013

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

18

 

Giáo dục quốc phòng

5 tuần

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

Kiến thức cơ sở ngành

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

MIE231

Kinh tế vi mô 1

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

20

MAE231

Kinh tế vĩ mô 1

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

21

MAN231

Quản trị học

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

22

FAM231

Tài chính - tiền tệ

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

23

PSE231

Nguyên lý thống kê

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

24

ACT231

Nguyên lý kế toán

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

25

GEM231

Marketing căn bản

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

26

PRI321

Nguyên lý bảo hiểm

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tự chọn

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ELA231

Luật kinh tế căn bản

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

28

ECO321

Thương mại điện tử căn bản

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

29

HET221

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

SME321

Kinh tế phát triển

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

31

INE321

Kinh tế quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

32

 ECO231

Kinh tế lượng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Kiến thức ngành

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

FMI331

Thị trường và các định chế Tài chính

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

34

SMK331

Thị trường chứng khoán

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

35

BUA231

Kế toán tài chính

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

36

COF331

Tài chính doanh nghiệp căn bản

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

37

COB331

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tự chọn  

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

BCR231

Tín dụng ngân hàng

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

39

INF331

Tài chính quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

PCF331

Thực hành Tài chính doanh nghiệp

3

15

60

 

 

 

 

 

3

 

 

41

FIL231

Pháp luật Tài chính

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

ENM231

Quản trị doanh nghiệp

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

44

DMS331

Marketing số và truyền thông xã hội

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Kiến thức chuyên ngành

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

COF332

Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

46

STT331

Thuế

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

47

CFA331

Phân tích Tài chính doanh nghiệp

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

48

FRM331

Quản trị rủi ro tài chính

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

49

PUF331

Tài chính công

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

FMC331

Tài chính công ty đa quốc gia

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

51

FAP331

Thẩm định tài chính dự án

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAB331

Phân tích tài chính NHTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

52

BPC331

Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

53

BAS331

Dịch vụ ngân hàng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

CFA321

Phân tích và đầu tư chứng khoán

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

55

INP331

Thanh toán quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

MAA231

Kế toán quản trị

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

57

MAS331

Kỹ năng quản trị

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

2,4

PCS321

Thực tập môn học ngành TCNH

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2,5

ICF441

Thực tập tốt nghiệp ngành TCNH

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2,6

DCF964

Khóa luận tốt nghiệp ngành TCNH

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Tự chọn thay thế khóa luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

BPR331

Định giá tài sản

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

x

59

ECE331

Kinh doanh ngoại hối

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

PRF331

Tài trợ dự án

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

x

61

FUM331

Quản lý quỹ đầu tư

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tín chỉ toàn khóa

125

 

 

16

16

17

16

16

16

18

10

 

Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: Tài chính doanh nghiệp (căn bản và
 chuyên ngành), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (căn bản và nâng cao)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN