Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2018 (K15- K16)

 05/07/2018  470
  Ngành: Tài chính Ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng       
                           
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
LT TH Năm 1 Năm  2 Năm 3 Năm4
    HK 1 HK2 HK3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 24                    
  Bắt buộc 18                    
34 FAM332 Tài chính - Tiền tệ 2 3 36 18     3          
35 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18           3    
36 SMK331 Thị trường chứng khoán 3 36 18       3        
37 PUF331 Tài chính công 3 36 18           3    
38 COF331 Tài chính doanh nghiệp  1 3 36 18         3      
39 COB331 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 3 36 18         3      
  Tự chọn 6             6      
40 DET321 Công cụ phái sinh 3 36 18                
41 BCR221 Tín dụng ngân hàng 3 36 18                
42 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 3 36 18                
43 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18                
44 ENM331 Quản trị doanh nghiệp  3 36 18                
45 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3 36 18                
46 FIL321 Pháp luật Tài chính 3 36 18                
II.4 Kiến thức chuyên ngành  27                    
  Bắt buộc 21                    
47 INP321 Thanh toán quốc tê  3 36 18             3  
48 COF332 Tài chính doanh nghiệp 2 3 36 18           3    
49 COB332 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 3 36 18           3    
50 BPC331 Nghiệp vụ ngân hàng TW 3 36 18             3  
51 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18             3  
52 FAP331 Thẩm định tài chính dự án 3 36 18             3  
53 STT331 Thuế Nhà nước  3 36 18         3      
  Tự chọn 6                 6  
54 BAA321 Kế toán ngân hàng 3 36 18                
55 ASI331 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 36 18                
56 FRM331 Quản trị rủi ro tài chính 3 36 18                
57 IFM331 Quản trị tài chính quốc tế 3 36 18                
58 CAM331 Thị trường vốn đầu tư 3 36 18                
59 BAS331 Dịch vụ ngân hàng 3 36 18                
60 FMC321 Tài chính công ty đa quốc gia 3 36 18                
61 BAL321 Pháp luật ngân hàng 3 36 18                
II.5 Đề án môn học chuyên ngành TCNH 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
62 CFA331 Phân tích TCDN 3 36 18                
63 PRF331 Tài trợ dự án 3 36 18                
64 COF333 Tài chính doanh nghiệp 3 3 36 18                
65 BAM331 Quản trị ngân hàng 3 36 18                
66 ECE331 Kinh doanh ngoại hối 3 36 18                
67 BSM331 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 3 36 18                
 Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) 63     0 0 3 3 15 14 18 10
    Tổng  126     15 17 16 17 17 16 18 10
Số học phần 20     0 0 1 1 5 5 6 2
Tổng số học phần 44     6 6 6 6 6 6 6 2
  Ghi chú:  Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn     
    trong mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ.                    

BÀI VIẾT LIÊN QUAN