Khung chương trình đào tạo Tài chính Ngân hàng năm 2020 (K17 - K18)

 04/07/2020  783
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc
   
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                           
Ngành: Tài chính ngân hàng CTĐT: Tài chính ngân hàng
Mã ngành: 7340201 Thời gian đào tạo: : 04 năm
                           
TT Mã HP Học phần Số TC Số tiết NĂM/ HỌC KỲ
LT TH I II III IV
    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Khối Kiến thức đại cương  32                    
1 MPL 121 Triết học Mác-Lênin  3 36 18 3              
2 MLP 132 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 24 12   2            
3 VCP131 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 24 12       2        
4 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12         2      
5 VCP 121 Lịch sử Đảng CSVN 2 24 12           2    
6 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 2              
7 GIF131 Tin học đại cương  3 36 18   3            
8 PST131 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 36 18 3              
9 MAE131 Toán kinh tế 3 36 18   3            
10 ENG121 Tiếng Anh 1 2 24 12 2              
11 ENG122 Tiếng Anh 2 2 24 12   2            
12 ENG123 Tiếng Anh 3 2 24 12     2          
13 ENG124 Tiếng Anh 4 2 24 12       2        
14 ENG125 Tiếng Anh 5 2 24 12         2      
15 PHE011 Giáo dục thể chất 1 30 tiết     x              
16 PHE012 Giáo dục thể chất 2 30 tiết       x            
17 PHE013 Giáo dục thể chất 3 30 tiết         x          
18   Giáo dục quốc phòng 5 tuần         x          
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83                    
2,1 Kiến thức cơ sở ngành  30                    
  Bắt buộc  24                    
19 MIE231 Kinh tế vi mô 1 3 36 18 3              
20 MAE231 Kinh tế vĩ mô 1 3 36 18   3            
21 MAN231 Quản trị học 3 36 18 3              
22 FAM231 Tài chính - tiền tệ  3 36 18     3          
23 PSE231 Nguyên lý thống kê 3 36 18     3          
24 ACT231 Nguyên lý kế toán 3 36 18     3          
25 GEM231 Marketing căn bản 3 36 18   3            
26 PRI321 Nguyên lý bảo hiểm 3 36 18       3        
  Tự chọn  6                    
    Tổ hợp 1 3                    
27 ELA231 Luật kinh tế căn bản 3 36 18     3          
28 ECO321 Thương mại điện tử căn bản 3 36 18              
29 HET221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 36 18              
    Tổ hợp 2 3                    
30 SME321 Kinh tế phát triển 3 36 18       3        
31 INE321 Kinh tế quốc tế  3 36 18              
32  ECO231 Kinh tế lượng 3 36 18              
2,2 Kiến thức ngành 24                    
  Bắt buộc  15                    
33 FMI331 Thị trường và các định chế Tài chính  3 36 18       3        
34 SMK331 Thị trường chứng khoán 3 36 18         3      
35 BUA231 Kế toán tài chính 3 36 18       3        
36 COF331 Tài chính doanh nghiệp căn bản 3 36 18         3      
37 COB331 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản 3 36 18         3      
  Tự chọn    9                    
    Tổ hợp 1                      
38 BCR231 Tín dụng ngân hàng 3 36 18           3    
39 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18              
    Tổ hợp 2                      
40 PCB331 Thực hành Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 15 60           3    
41 BAL331 Pháp luật Ngân hàng 3 36 18              
    Tổ hợp 3                      
42 MAS331 Kỹ năng quản trị 3 36 18     3          
43 ENM231 Quản trị doanh nghiệp 3 36 18              
44 DMS331 Marketing số và truyền thông xã hội 3 36 18              
2,3 Kiến thức chuyên ngành 27                    
  Bắt buộc  15                    
45 BAM331 Quản trị ngân hàng 3 36 18             3  
46 COB332 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại nâng cao 3 36 18           3    
47 BPC331 Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương 3 36 18           3    
48 FAP331 Thẩm định tài chính dự án 3 36 18             3  
49 FAB331 Phân tích tài chính NHTM 3 36 18             3  
  Tự chọn  12                    
    Tổ hợp 1                      
50 STT331 Thuế 3 36 18         3      
  PUF331 Tài chính công 3 36 18              
51 CFA331 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 3 36 18              
    Tổ hợp 2                      
52 INP331 Thanh toán quốc tế 3 36 18             3  
53 FUM331 Quản lý quỹ đầu tư 3 36 18              
    Tổ hợp 3                      
  COF332 Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành                   3  
54 FRM331 Quản trị rủi ro tài chính 3 36 18              
55 FMC331 Tài chính công ty đa quốc gia 3 36 18              
    Tổ hợp 4                      
56 BAA321 Kế toán ngân hàng 3 36 18             3  
57 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18              
2,4 PCS321 Thực tập môn học ngành TCNH 2               2    
2,5 ICF441 Thực tập tốt nghiệp ngành TCNH 4                   4
2,6 DCF964 Khóa luận tốt nghiệp ngành TCNH 6                   6
    Tự chọn thay thế khóa luận                      
    Tổ hợp 1                      
58 CRM331 Quản trị rủi ro tín dụng 3 36 18               x
59 ECE331 Kinh doanh ngoại hối 3 36 18              
    Tổ hợp 2                      
60 PRF331 Tài trợ dự án 3 36 18               x
61 BAS331 Dịch vụ ngân hàng 3 36 18              
Tổng số tín chỉ toàn khóa  125     16 16 17 16 16 16 18 10
  Ghi chú: Các học phần Thực tập môn học bao gồm: Tài chính doanh nghiệp (căn bản và
 chuyên ngành), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (căn bản và nâng cao)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN