Thông báo v/v kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2024 - Lần 1

 06/05/2024  45

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

    TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

       Số: 506/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 05  năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 (lần 1) - hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông báo số: 157/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2024;

 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và QTKD về việc ban hành các quy trình quản lý đào tạo hệ đại học;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 (lần 1) cho sinh viên hệ đại học chính quy và liên thông chính quy, phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

  • Đối với sinh viên đại học chính quy: Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp gồm: Chứng chỉ Ngoại ngữ (bản phôtô); Chứng chỉ Tin học (bản phôtô) và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (bản phôtô), Giấy xác nhận không nợ sách thư viện (bản gốc), Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành pháp luật ở nơi cư trú (bản gốc đối với sinh viên Khóa 16 trở về trước). Sinh viên nộp tại Khoa chuyên môn từ ngày 07/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024;
  • Đối với sinh viên liên thông: Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp gồm: Đơn xin xét tốt nghiệp (Mẫu kèm theo), Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật nơi cư trú (bản gốc đối với sinh viên liên thông chính quy khóa 15 trở về trước). Sinh viên nộp tại Khoa chuyên môn từ ngày 07/5/2024 đến hết ngày 15/5/2024;
  • Các Khoa chuyên môn tổng hợp hồ sơ xét tốt nghiệp của sinh viên và chuyển về:
  1. Phòng Đào tạo: Chứng chỉ GDQP, giấy xác nhận không nợ sách, giấy xác nhận không vi phạm pháp luật của nơi cư trú vào ngày 17/5/2024;
  2.  Phòng Thanh tra – Pháp chế: Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để phục vụ công tác xác thực chứng chỉ vào ngày 17/5/2024.
  3. Sau khi xét tốt nghiệp, Phòng Thanh tra – Pháp chế chuyển toàn bộ các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học về phòng Đào tạo;
  • Phòng Đào tạo tính điểm, triết xuất danh sách những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp từ phần mềm quản lý đào tạo: ngày 30/5/2024 – 05/6/2024;
  • Các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản cho phòng Đào tạo từ ngày 06/6/2024 đến ngày 10/6/2024;
  • Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp: Ngày 18/6/2024.

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy và liên thông chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Lưu: VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN