Thực hiện BHYT cho sinh viên K18

 30/09/2021  331

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 939/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT cho sinh viên K18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2021

         Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các Khoa;

      - Viện Đào tạo Quốc tế.

                               

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sau khi làm việc với Phòng Công tác HSSV trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đồng ý tạo điều kiện cho những sinh viên K18 mới nhập học của Nhà trường được tham gia Bảo hiểm y tế bổ sung từ ngày 01/10/2021.

Để tham gia bổ sung Bảo hiểm y tế từ 01/10/2021, sinh viên K18 đã tham gia Bảo hiểm y tế từ ngày 01/11/2021 phải đóng bổ sung 46.935đ/sinh viên.

(Bốn mươi sáu nghìn, chín trăm ba mươi lăm đồng/sinh viên/) thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021.

* Hình thức thu tiền:

Sinh viên nộp tiền mặt tại Phòng 208 - Khu Hiệu bộ (phòng Kế hoạch - Tài chính) trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Lưu ý: Hạn nộp muộn nhất 16h30 ngày 15/10/2021. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định, sau ngày 15/10/2021 Nhà trường sẽ không tiến hành thu bổ sung.

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, viện Đào tạo Quốc tế triển khai tới toàn bộ sinh viên K18 thuộc đơn vị mình biết và thực hiện. Sau ngày 15/10/2021 sinh viên K18 không tham gia nộp tiền BHYT bổ sung sẽ tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Phòng KHTC (để p/h);

- Đăng tải website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN