Bộ môn Nguyên lý tài chính tiền tệ
11/08/2016 | 505 lượt xem

CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN NGUYÊN LÝ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐẢM NHIỆM

STT

MÔN HỌC

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

1

Công cụ phái sinh

Môn học “Công cụ phái sinh” nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng kiến thức cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn cũng như các kỹ năng thực hành nghiệp vụ phái sinh trong kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tài chính và phi tài chính tham gia thị trường. Đặc biệt học phần này sẽ giúp cho sinh viên khả năng nhận biết rủi ro và các bài học rút ra cho tất cả những ai đã, đang và sẽ sử dụng công cụ phái sinh thần kỳ trong quá trình kinh doanh và quản trị rủi ro của mình.

 [1] PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến,Thị Trường Ngoại Hối Và Các Nghiệp Vụ Phái Sinh (Lý Thuyết Và Bài Tập Thực Hành - Thực Tiễn Ở Việt Nam), NXB Thống Kê, 2011

[2]  PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều, Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, NXB Thống Kê, 2009

 

1.TS. Vũ Thị Hậu

2. Ths. Vũ Thị Loan

3. Ths. Nguyễn Thị Thành Vinh

4.Ths. Nguyễn Việt Dũng

2

Nguyên lý bảo hiểm

Nguyên lý bảo hiểm là môn học cơ bản trong nhóm các môn học đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Nhiệm vụ của môn học nguyên lý bảo hiểm cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đây là viên gạch đặt nền móng đầu tiên trang bị hành trang nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn về bảo hiểm của sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Nguyên lý bảo hiểm là những tri thức tối thiếu cần cho việc sử dụng bảo hiểm như một phương pháp phòng tránh rủi ro, chuyển giao rủi ro, rất cần thiết trong hành nghề tài chính, ngân hàng và quản trị kinh doanh.

1. Ths Võ Thị Pha, “Giáo trình lý thuyết bảo hiểm”, NXB Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Hà, 2011.

2. TS Nguyễn Văn Định, “Giáo trình Bảo Hiểm”, NXB Trường  Đại Học Kinh Tế Quốc  Dân, 2006 

 

1. Ths. Vũ Thị Loan

2.Ths. Nguyễn Việt Dũng

3. Ths. Mai Thanh Giang

4. Trương Thủy Luân

3

Tài chính công

Môn học Tài chính công sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khu vực kinh tế công cộng, giúp người học hiểu được vai trò quan trọng của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đồng thời giúp người học phân tích được tác động các công cụ, chính sách mà Chính phủ sử dụng để điều tiết nền kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể

Về kiến thức: Sau khi học xong môn học này, người học nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ lý thuyết và ứng dụng đánh giá tác động chính sách chi tiêu công đến hiệu quả phân bổ, công bằng xã hội và ổn định kinh tế.

1. Th.S Vũ Cương: Kinh tế và Tài chính công- Nhà xuất bản Thống kê, 2002

2. TS. Phạm Văn Khoan, Quản lý tài chính công,  NXB TC, 2008.

 

1. Ths. Nguyễn Việt Dũng

2. Ths. Nguyễn Hà Thương

3. Nguyễn Thị Kim Phượng

4

Tài chính tiền tệ 1

Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản Về lý luận tài chính như chức năng, vai trò của tài chính- tiền tệ, hoạt động của thị trường tài chính, hoạt động khu vực tài chính nhà nước, ngân sách và chính sách tài khoá, hoạt động khu vực tài chính doanh nghiệp: Vốn, nguồn Vốn, quản lý vốn.                                                                                                                                                                                                                                                               Về kỹ năng: người học có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo các chính sách, chế độ Về tài chính- tiền tệ vào đời sống thực tiễn, hoạt động kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.

Về thái độ: học phần cũng sẽ giúp cho người học có một thái độ đúng đắn, quan điểm khoa học Về lĩnh vực tài chính- tiền tệ, nhận thức và nắm vững các chính sách tiền tệ của chính phủ, có kỹ năng nhất định để giải quyết những vấn đề sát hợp với thực các mục tiêu khác:giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản Về hệ thống tài chính nói chung, từ đó có khả năng tự nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo các chính sách, chế độ tài chính trong thực tiễn đời sống xã hội. giúp người học nâng cao năng lực tư vấn, quản lý Về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

 [1]. PGS. TS Nguyễn Hữu Tài (2012), Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

[2]. PGS.TS Phạm Ngọc Dũng, PGS. TS Đinh Xuân Hạng (2011), Giáo trình Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Tài chính,  Hà Nội.

 

1.TS. Vũ Thị Hậu

2. Ths. Vũ Thị Loan

3. Ths. Nguyễn Thị Thành Vinh

4.Ths. Nguyễn Việt Dũng

5. Ths. Đỗ Kim Dư

6. Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

7.Ths. Mai Thanh Giang

8. Hà Mạnh Tuấn

9.Trương Thủy Luân

5

Tài chính tiền tệ 2

Tài chính tiền tệ 2 là môn học cơ bản, bắt buộc trong nhóm các môn học đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Nhiệm vụ của môn học tài chính tiền tệ 2 là cung cấp những kiến thức cơ bản, mở rộng về lĩnh vực tiền tệ, tài chính, đây là viên gạch đặt nền móng đầu tiên trang bị kiến thức cơ sở cho các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính quốc tế, hoạt động của hệ thống ngân hàng, phân tích chính sách tiền tệ, chính sách tài chính quốc gia. Những hành trang kiến thức được học sẽ phục vụ đắc lực cho sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng và chuyên ngành ngân hàng. Đây là những kiến thức sẽ bổ trợ tốt cho các môn học chuyên ngành thuộc chuyên ngành đào tạo tài chính, ngân hàng như tín dụng ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng…vv.

[1] PGS.TS Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xuân Hạng, “Giáo trình Tài chính – Tiền tệ”, NXB Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Hà, 2011.

[2] PGS.TS Dương Đăng Chính, “Giáo trình Lý thuyết tài chính”, NXB Tài chính, 2009.

[3] PGS.TS Lê Hoàng Nga, “Nghiệp vụ Thị trường tiền tệ”, NXB Tài chính, 2008 

 

1.TS. Vũ Thị Hậu

2. Ths. Vũ Thị Loan

3. Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

4.Ths. Nguyễn Việt Dũng

5. Ths. Lã Thị Kim Anh

6. Ths. Nguyễn Hà Thương

7.Ths. Mai Thanh Giang

 

6

Tín dụng ngân hàng

Môn học Tín dụng ngân hàng có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng thực hành của nghiệp vụ tín dụng và các hoạt động dịch vụ tài chính của NHTM hiện đại. Học phần này đề cập đến: quy trình và kỹ thuật cấp tín dụng truyền thống và hiện đại được áp dụng phổ biến trên thế giới, kỹ thuật nghiệp vụ cấp và quản trị tín dụng. - Về kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh tín dụng của NHTM, giúp người học có điều kiện công tác tốt tại các NHTM và TCTD khác.

- Về kỹ năng: Hình thành và phát triển các kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh tín dụng của một NHTM hiện đại.

 [1] TS. Nguyễn Minh Kiều, Tín dụng và thẩm định tín dụng, NXB Tài chính, 2012

2. Tài liệu tham khảo:

[1] TS. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động -xã hội, 2012

[2] Câu hỏi và bài tập tín dụng và dịch vụ NHTM – Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng NXB Thống kê, 2008

1.TS. Vũ Thị Hậu

2. Ths. Vũ Thị Loan

3. Ths. Mai Thanh Giang

4. Nguyễn Thị Thanh Mai

 

 

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3285

Tổng truy cập: 672840