Khung chương trình đào tạo Ngành Ngân hàng K11 - K12
16/08/2016 | 2664 lượt xem
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
LT TH Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
    HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
  I. Phần Kiến thức đại cương 35                    
1 MLP 121 Những NLCB củaCN Mác-Lênin I 2 24 12 2              
2 MLP 131 Những NLCB củaCN Mác-Lênin II 3 36 18 3              
3 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12   2            
4 VCP131 Đường lối cách mạng Việt Nam 3 36 18     3          
5 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 2              
6 GSO121 Xã hội học đại cương 2 24 12   2            
7 ENG131 Tiếng Anh  1 3 36 18 3              
8 ENG122 Tiếng Anh  2 2 24 12   2            
9 ENG123 Tiếng Anh  3 2 24 12     2          
10 ENG124 Tiếng Anh 4 2 24 12       2        
11 ENG125 Tiếng Anh 5 2 24 12         2      
12 MAT141 Toán cao cấp  4 48 24 4              
13 PST131 Lý thuyết xác suất  và thống kê toán 3 36 18   3            
14 GIF131 Tin học đại cương  3 36 18   3            
15 PHE011 Giáo dục thể chất 1 30tiết     x              
16 PHE012 Giáo dục thể chất 2 30tiết       x            
17 PHE013 Giáo dục thể chất 3 30tiết         x          
18   Giáo dục quốc phòng 165 tiết         x          
II Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 78                    
II.1 Kiến thức cơ sở của khối ngành 6                    
19 MIE231 Kinh tế vi mô I 3 36 18   3            
20 MAE231 Kinh tế vĩ mô I 3 36 18     3          
II.2  Kiến thức cơ sở của ngành 23                    
  Bắt buộc 21                    
21 FAM321 Tài chính - Tiền tệ 1 2 24 12     2          
22 PSE231 Nguyên lý thống kê  3 36 18     3          
23 ACT231 Nguyên lý kế toán  3 36 18     3          
24 GEM231 Marketing căn bản  3 36 18       3        
25 ECO231 Kinh tế lượng  3 36 18       3        
26 ELA231 Luật kinh tế  3 36 18       3        
27 MAN321 Quản trị học  2 24 12     2          
28 BCR221 Tín dụng ngân hàng 2 24 12         2      
  Tự chọn 2           2        
29 SME321 Kinh tế phát triển 2 24 12                
30 INE321  Kinh tế quốc tế  2 24 12                
31 ECO321 Thương mại điện tử căn bản 2 24 12                
32 HET221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 24 12                
33 MAE221 Toán kinh tế 2 24 12                
34 AIN231 Tin học ứng dụng 3 36 18                
Tổng ( I+II.1+II.2) 64     14 15 18 13 4 0 0 0
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
Lý  Thực  Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Năm thứ tư
thuyết hành        
    HK 1 HK2 HK3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 22                    
  Bắt buộc 18                    
35 FAM332 Tài chính - Tiền tệ 2 3 36 18       3        
36 DET321 Công cụ phái sinh 2 24 12         2      
37 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18           3    
38 STT321 Thuế Nhà nước  2 24 12         2      
39 SMK321 Thị trường chứng khoán 2 24 12         2      
40 PUF321 Tài chính công 2 24 12             2  
41 INP321 Thanh toán quốc tế  2 24 12             2  
42 BIL322 Pháp luật ngân hàng 2 24 12         2      
  Tự chọn 4               4    
43 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 2 24 12                
44 BAU321 Kiểm toán căn bản 2 24 12                
45 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18                
46 IBA331 Quản trị doanh nghiệp  3 36 18                
47 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3 36 18                
48 BAC331 Kế toán ngân sách 3 36 18                
49 PAM321 Quản trị dự án 2 24 12                
II.4 Kiến thức chuyên ngành  27                    
  Bắt buộc 21                    
50 CFI331 Tài chính doanh nghiệp 3 36 18         3      
51 BAS321 Dịch vụ ngân hàng 2 24 12           2    
52 COB331 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 36 18         3      
53 BPC321 Nghiệp vụ ngân hàng TW 2 24 12             2  
54 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18             3  
55 BAA321 Kế toán ngân hàng 2 24 12           2    
56 CFA321 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 24 12             2  
57 BAM321 Quản trị ngân hàng 2 24 12           2    
58 PRI321 Nguyên lý bảo hiểm 2 24 12           2    
  Tự chọn 6                 6  
59 FCM321 Tài chính công ty đa quốc gia 2 24 12                
60 FAP321 Thẩm định tài chính dự án 2 24 12                
61 IFM321 Quản trị tài chính quốc tế 2 24 12                
62 IEC321 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 24 12                
63 CAM331 Thị trường vốn đầu tư 3 36 18                
64 FIL321 Pháp luật Tài chính 2 24 12                
II.5 Đề án môn học chuyên ngành NH 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
65 ASI321 Phân tích tài chính doanh nghiệp  2 24 12                
66 PRF321 Tài trợ dự án 2 24 12                
67 FUM321 Quản lý quỹ 2 24 12                
68 FRM321 Quản trị rủi ro tài chính 2 24 12                
69 ECE321 Kinh doanh ngoại hối 2 24 12                
70 BSM321 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2 24 12                
 Tổng  (II.3,4,5 + III + IV) Tổng (II.3,4,5+III+IV) 61     0 0 0 3 14 17 17 10
  Tổng (I+II.1+II.2) 64     14 15 18 13 4 0 0 0
  Tổng toàn khóa 125     14 15 18 16 18 17 17 10

Ghi chú: Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ.

Video