Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
11/08/2016 | 4037 lượt xem

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT  ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chung

- Tên chương trình: Tài chính Doanh nghiệp

- Trình độ đào tạo: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

1.2. Mục tiêu chương trình

            Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khoẻ tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về Tài chính; có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến tài chính trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính và các tổ chức khác.

II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP

2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên tài chính

Có đủ năng lực làm việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; phân tích, thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích và hỗ trợ đưa ra các quyết định quản lý tài sản; triển vọng trong tương lai có thể trở thành lãnh đạo tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và trong các lĩnh vực có liên quan.

2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính

Có khả năng làm chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính cho các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, phòng tài chính - kế toán và phòng kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp; có thể đảm nhận các công việc trợ lý phân tích định lượng và thẩm định các dự án đầu tư, trợ lý đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, đánh giá nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng ra quyết định về đầu tư, thuế, bảo hiểm...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên viên cao cấp, các lãnh đạo tài chính trong các doanh nghi��p, các tổ chức tín dụng và trong các lĩnh vực có liên quan.

2.3. Nhóm 3- Nghiên cứu viên và giảng viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về lĩnh vực kinh tế, tài chính. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tài chính; trợ lý giảng dạy, giảng viên dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực tài chính; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính.

III. CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Kiến thức

 - Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;

- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

            - Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành tài chính;

            - Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế, thanh toán quốc tế, định giá tài sản, thẩm định tài chính dự án, phân tích báo cáo tài chính, thị trường chứng khoán, thuế trong doanh nghiệp, thuế và hệ thống thuế của Nhà nước, tài chính công ty đa quốc gia ... trong thực tiễn, công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể;

            - Có kiến thức thực tiễn về Tài chính; tiếp cận và hoàn thành tốt các các công việc của ngành tài chính - ngân hàng trong tương lai;

            - Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng ngoại ngữ - tin học

               - Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành Tài chính Ngân hàng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.

               - Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học quốc tế IC3 hoặc tương đương.

3.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp

            - Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực tài chính;

            - Có khả năng hình thành các giả thuyết; thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh vực tài chính;

            - Có kỹ năng tính toán, tổng hợp và lập kế hoạch hoạt động tài chính;

            - Có năng lực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn luyện về tài chính vào thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân trong lĩnh vực tài chính .

3.2.3. Kỹ năng mềm

            - Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ tài chính được giao;

            - Có kỹ năng hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp vụ tài chính có hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau;

            - Có kỹ năng thuyết trình các mảng công việc tài chính cụ thể, kỹ năng giao tiếp giữa các đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử);

            - Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập.

3.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ Tài chính Doanh nghiệp đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

3.4. Phẩm chất đạo đức

3.4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

            Có những phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin trong công việc liên quan đến tài chính; linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, dám đương đầu với rủi ro; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, say mê, sáng tạo; hiểu biết văn hóa, có tinh thần cầu tiến và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.

3.4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

            Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp;  tác phong làm việc chuyên nghiệp, và có kỹ năng tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường công tác.

3.4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

            Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành Tài chính trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.

IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Điều kiện thực hiện chương trình

- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả học tập và lấy đề cương môn học trên hệ thống thông tin sinh viên, được cấp thẻ thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và được sử dụng tài liệu tại các thư viện của Nhà trường.

-Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế,  các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế.

- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái Nguyên tổ chức. Có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Video