Khung chương trình đào tạo Ngành Tài chính doanh nghiệp K14 - k15
28/07/2018 | 2000 lượt xem
  •  

TT

Mã MH

Môn học

Số

TC

Số tiết

Chia theo năm học - học kỳ

LT 

TH 

Năm 1

Năm  2

Năm 3

Năm4

HK 1

HK2

HK3

HK 4

HK 5

HK 6

HK 7

HK 8

<1>

 

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

<10>

<11>

<12>

<13>

II.3

Kiến thức cơ sở của ngành chính

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

FAM332

Tài chính - Tiền tệ 2

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

37

DET321

Công cụ phái sinh

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

38

INF331

Tài chính quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

39

BCR221

Tín dụng ngân hàng

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

40

SMK331

Thị trường chứng khoán

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

41

PUF331

Tài chính công

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

42

COF331

Tài chính doanh nghiệp  1

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

43

COB331

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

44

BUA321

Kế toán doanh nghiệp

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

45

BAU321

Kiểm toán căn bản

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

46

MAA331

Kế toán quản trị

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

47

IBA331

Quản trị doanh nghiệp

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

48

BAN331

Phân tích HĐ kinh doanh

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

49

BAC331

Kế toán ngân sách

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

50

PAM321

Quản trị dự án

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

51

FIL321

Pháp luật Tài chính

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

52

BAA321

Kế toán ngân hàng

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4

Kiến thức chuyên ngành

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

COF332

Tài chính doanh nghiệp 2

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

54

ASI 321

Phân tích và đầu tư chứng khoán

2

24

12

 

 

 

 

 

2

 

 

55

STT331

Thuế Nhà nước

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

56

ASI331

Phân tích TCDN

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

57

COF333

Tài chính doanh nghiệp 3

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

58

FAP331

Thẩm định tài chính dự án

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

59

FRM331

Quản trị rủi ro tài chính

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

60

FMC321

Tài chính công ty đa quốc gia

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

61

INP321

Thanh toán quốc tê

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

62

BPC331

Nghiệp vụ ngân hàng TW

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

63

IFM331

Quản trị tài chính quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

64

STM321

Quản trị chiến lược

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

65

BAS331

Dịch vụ ngân hàng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

66

CAM331

Thị trường vốn đầu tư

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

67

BAL321

Pháp luật ngân hàng

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5

Đề án môn học chuyên ngành TCDN

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

III

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Tự chọn thay thế khóa luận

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

BPR331

Định giá tài sản

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

69

BAM331

Quản trị ngân hàng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

70

PRF331

Tài trợ dự án

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ECE331

Kinh doanh ngoại hối

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

72

BSM331

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng kiến thức ngành chính

(II.3 -5 + III + IV)

61

 

 

0

0

0

3

16

15

17

10

 Tổng

126

 

 

15

15

16

18

18

17

17

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ.

 

 

Video