Khung chương trình đào tạo Ngành Tài chính ngân hàng K11 - K12
16/08/2016 | 2955 lượt xem
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
LT TH Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
    HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
  I. Phần Kiến thức đại cương 35                    
1 MLP 121 Những NLCB củaCN Mác-Lênin I 2 24 12 2              
2 MLP 131 Những NLCB củaCN Mác-Lênin II 3 36 18 3              
3 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12   2            
4 VCP131 Đường lối cách mạng Việt Nam 3 36 18     3          
5 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 2              
6 GSO121 Xã hội học đại cương 2 24 12   2            
7 ENG131 Tiếng Anh  1 3 36 18 3              
8 ENG122 Tiếng Anh  2 2 24 12   2            
9 ENG123 Tiếng Anh  3 2 24 12     2          
10 ENG124 Tiếng Anh 4 2 24 12       2        
11 ENG125 Tiếng Anh 5 2 24 12         2      
12 MAT141 Toán cao cấp  4 48 24 4              
13 PST131 Lý thuyết xác suất  và thống kê toán 3 36 18   3            
14 GIF131 Tin học đại cương  3 36 18   3            
15 PHE011 Giáo dục thể chất 1 30tiết     x              
16 PHE012 Giáo dục thể chất 2 30tiết       x            
17 PHE013 Giáo dục thể chất 3 30tiết         x          
18   Giáo dục quốc phòng 165 tiết         x          
II Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 78                    
II.1 Kiến thức cơ sở của khối ngành 6                    
19 MIE231 Kinh tế vi mô I 3 36 18   3            
20 MAE231 Kinh tế vĩ mô I 3 36 18     3          
II.2  Kiến thức cơ sở của ngành 23                    
  Bắt buộc 21                    
21 FAM321 Tài chính - Tiền tệ 1 2 24 12     2          
22 PSE231 Nguyên lý thống kê  3 36 18     3          
23 ACT231 Nguyên lý kế toán  3 36 18     3          
24 GEM231 Marketing căn bản  3 36 18       3        
25 ECO231 Kinh tế lượng  3 36 18       3        
26 ELA231 Luật kinh tế  3 36 18       3        
27 MAN321 Quản trị học  2 24 12     2          
28 BCR221 Tín dụng ngân hàng 2 24 12         2      
  Tự chọn 2           2        
29 SME321 Kinh tế phát triển 2 24 12                
30 INE321  Kinh tế quốc tế  2 24 12                
31 ECO321 Thương mại điện tử căn bản 2 24 12                
32 HET221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 24 12                
33 MAE221 Toán kinh tế 2 24 12                
34 AIN231 Tin học ứng dụng 3 36 18                
Tổng ( I+II.1+II.2) 64     14 15 18 13 4 0 0 0
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 23                    
  Bắt buộc 18                    
35 FAM332 Tài chính - Tiền tệ 2 3 36 18       3        
36 DET321 Công cụ phái sinh 2 24 12         2      
37 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18           3    
38 STT321 Thuế Nhà nước  2 24 12         2      
39 SMK321 Thị trường chứng khoán 2 24 12         2      
40 PUF321 Tài chính công 2 24 12             2  
41 INP321 Thanh toán quốc tê  2 24 12             2  
42 FIL321 Pháp luật Tài chính 2 24 12         2      
  Tự chọn 5               5    
43 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 2 24 12                
44 BAU321 Kiểm toán căn bản 2 24 12                
45 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18                
46 IBA331 Quản trị doanh nghiệp  3 36 18                
47 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3 36 18                
48 BAC331 Kế toán ngân sách 3 36 18                
49 PAM321 Quản trị dự án 2 24 12                
II.4 Kiến thức chuyên ngành  26                    
  Bắt buộc 20                    
50 COF331 Tài chính doanh nghiệp 1 3 36 18         3      
51 COF332 Tài chính doanh nghiệp  2 3 36 18           3    
52 COB331 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 36 18         3      
53 BPC321 Nghiệp vụ ngân hàng TW 2 24 12             2  
54 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18             3  
55 BAM321 Quản trị ngân hàng 2 24 12           2    
56 BAA321 Kế toán ngân hàng 2 24 12           2    
57 FRM321 Quản trị rủi ro tài chính 2 24 12             2  
  Tự chọn 6                 6  
58 FAP321 Thẩm định tài chính dự án 2 24 12                
60 FCM321 Tài chính công ty đa quốc gia 2 24 12                
62 IFM321 Quản trị tài chính quốc tế 2 24 12                
64 FIM321 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 24 12                
66 BAS321 Dịch vụ ngân hàng 2 24 12                
68 PRI321 Nguyên lý bảo hiểm 2 24 12                
70 CAM331 Thị trường vốn đầu tư 3 36 18                
72 BAL321 Pháp luật ngân hàng 2 24 12                
II.5 Đề án môn học chuyên ngành TCNH 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
73 ASI321 Phân tích tài chính doanh nghiệp  2 24 12                
74 PRF321 Tài trợ dự án 2 24 12                
75 FUM321 Quản lý quỹ 2 24 12                
76 CFA321 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 24 12                
77 ECE321 Kinh doanh ngoại hối 2 24 12                
78 BSM321 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2 24 12                
  Tổng (II.3,4,5+III+IV) 61     0 0 0 3 14 17 17 10
  Tổng( I+II.1+II.2) 64     14 15 18 13 4 0 0 0
  Tổng toàn khóa  125     14 15 18 16 18 17 17 10

Ghi chú: Sinh viên không làm khó a luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ.

Video