Khung chương trình đào tạo Ngành Tài chính ngân hàng K13 - K14
28/07/2018 | 2443 lượt xem

 

TT

Mã MH

Môn học

Số TC

Số tiết

Chia theo năm học - học kỳ

LT

TH

Năm 1

Năm  2

Năm 3

Năm4

 

 

HK 1

HK2

HK3

HK 4

HK 5

HK 6

HK 7

HK 8

<1>

 

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

<10>

<11>

<12>

<13>

II.3

Kiến thức cơ sở của ngành chính

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

FAM332

Tài chính - Tiền tệ 2

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

36

DET321

Công cụ phái sinh

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

37

INF331

Tài chính quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

38

BCR221

Tín dụng ngân hàng

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

39

SMK331

Thị trường chứng khoán

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

40

PUF331

Tài chính công

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

41

COF331

Tài chính doanh nghiệp  1

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

42

COB331

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

43

BUA321

Kế toán doanh nghiệp

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

44

BAU321

Kiểm toán căn bản

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

45

MAA331

Kế toán quản trị

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

46

ENM331

Quản trị doanh nghiệp

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

47

BAN331

Phân tích HĐ kinh doanh

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

48

BAC331

Kế toán ngân sách

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

49

PAM321

Quản trị dự án

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4

Kiến thức chuyên ngành

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

INP321

Thanh toán quốc tê

2

24

12

 

 

 

 

 

 

2

 

51

COF332

Tài chính doanh nghiệp 2

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

52

COB332

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

53

BPC331

Nghiệp vụ ngân hàng TW

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

54

BPR331

Định giá tài sản

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

55

FAP331

Thẩm định tài chính dự án

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

56

STT331

Thuế Nhà nước

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tự chọn

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

57

BAA321

Kế toán ngân hàng

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

58

ASI331

Phân tích và đầu tư chứng khoán

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

59

FRM331

Quản trị rủi ro tài chính

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

60

FMC321

Tài chính công ty đa quốc gia

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

61

IFM331

Quản trị tài chính quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

62

STM321

Quản trị chiến lược

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

63

BAS331

Dịch vụ ngân hàng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

64

CAM331

Thị trường vốn đầu tư

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

65

BAL321

Pháp luật ngân hàng

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

66

FIL321

Pháp luật Tài chính

2

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5

Đề án môn học chuyên ngành TCNH

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

III

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Tự chọn thay thế khóa luận

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

CFA331

Phân tích TCDN

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

68

PRF331

Tài trợ dự án

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

69

COF333

Tài chính doanh nghiệp 3

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

70

BAM331

Quản trị ngân hàng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ECE331

Kinh doanh ngoại hối

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

72

BSM331

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV)

61

 

 

0

0

0

3

16

16

16

10

 

 

Tổng

126

 

 

14

15

18

18

19

16

16

10

 

Ghi chú:

Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ.

 

 

 

                       


 

 

Video