Khung chương trình đào tạo Ngành Tài chính ngân hàng K9 - K10
16/08/2016 | 7778 lượt xem
TT Mã MH Môn học Số TC Số tiết Chia theo năm học - học kỳ
LT TH Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
    HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8
<1>   <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>
  I. Phần Kiến thức đại cương 33                    
  MPL 121 Những NL CB của CN Mác-Lênin I 2 24 12 2              
1 MLP 131 Những NL CB của CN Mác-Lênin II 3 36 18   3            
2 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 12     2 x        
3 VCP131 Đường lối cách mạng Việt Nam 3 36 18     x 3        
4 LAW121 Pháp luật đại cương 2 24 12 x 2            
5 GSO121 Xã hội học đại cương 2 24 12 2 x            
6 ENG131 Tiếng Anh  1 3 36 18 3              
7 ENG132 Tiếng Anh 2 3 36 18   3            
8 ENG133 Tiếng Anh  3 3 36 18     3          
9 MAT141 Toán cao cấp  4 48 24 4              
10 PST131 Lý thuyết xác suất  và thống kê toán 3 36 18   3            
11 GIF131 Tin học đại cương  3 36 18 3 x            
13 PHE011 Giáo dục thể chất 1 30tiết     x              
14 PHE012 Giáo dục thể chất 2 30tiết       x            
15 PHE013 Giáo dục thể chất 3 30tiết         x          
16   Giáo dục quốc phòng 165 tiết         x          
II Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 31                    
II.1 Kiến thức cơ sở của khối ngành 6                    
1 MIE231 Kinh tế vi mô I 3 36 18   3 x          
2 MAE231 Kinh tế vĩ mô I 3 36 18     3 x        
II.2  Kiến thức cơ sở của ngành 25                    
  Bắt buộc 19                    
1 GEM231 Marketing căn bản  3 36 18       3        
2 ACT231 Nguyên lý kế toán 3 36 18       3        
3 ECO231 Kinh tế lượng  3 36 18       3 x      
4 PSE231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 36 18     x 3        
5 FAM321 Tài chính - Tiền tệ 1 2 24 12     2 x        
6 ELA231 Luật kinh tế  3 36 18         3 x    
7 BCR221 Tín dụng ngân hàng 2 24 12         2      
  Tự chọn 6         6          
8 SME321 Kinh tế phát triển 2 24 12                
9 INE321  Kinh tế quốc tế  2 24 12                
10 ECO321 Thương mại điện tử căn bản 2 24 12                
11 HET221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 24 12                
12 MAE231 Toán kinh tế 3 36 18                
13 AIN231 Tin học ứng dụng 3 36 18                
14 MAN231 Quản trị học  3 36 18                
Tổng kiến thức phần đại cương ( I + II.1 + II.2) 64     14 14 16 15 5 0 0 0
II.3 Kiến thức cơ sở của ngành chính 25                    
  Bắt buộc 20                    
1 FAM332 Tài chính - Tiền tệ 2 3 36 18       3        
2 EBE321 Tiếng Anh chuyên ngành TCNH 1 2 24 12           2    
3 DET321 Công cụ phái sinh 2 24 12         2      
4 INF331 Tài chính quốc tế  3 36 18           3    
5 STT321 Thuế Nhà nước  2 24 12         2      
6 SMK321 Thị trường chứng khoán 2 24 12         2      
7 PUF321 Tài chính công 2 24 12                
8 INP321 Thanh toán quốc tê  2 24 12             2  
9 FIL331 Pháp luật Tài chính 2 24 12         2      
  Tự chọn 5               5    
1 BUA321 Kế toán doanh nghiệp 2 24 12                
2 BAU321 Kiểm toán căn bản 2 24 12                
3 MAA331 Kế toán quản trị 3 36 18                
4 IBA331 Quản trị doanh nghiệp  3 36 18                
5 BAN331 Phân tích HĐ kinh doanh  3 36 18                
6 BAC331 Kế toán ngân sách 3 36 18                
7 PAM321 Quản trị dự án 2 24 12                
II.4 Kiến thức chuyên ngành  24                    
  Bắt buộc 20                    
1 COF331 Tài chính doanh nghiệp  I 3 36 18         3      
2 COF332 Tài chính doanh nghiệp  II 3 36 18           3    
3 COB331 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 36 18         3      
4 BPC321 Nghiệp vụ ngân hàng TW 2 24 12             2  
5 BPR331 Định giá tài sản 3 36 18             3  
6 BAM321 Quản trị ngân hàng 2 24 12           2    
7 BAA321 Kế toán ngân hàng 2 24 12             2  
8 FRM321 Quản trị rủi ro tài chính 2 24 12             2  
  Tự chọn 4                 4  
10 FAP321 Thẩm định tài chính dự án 2 24 12                
11 FMC321 Tài chính công ty đa quốc gia 2 24 12                
12 IFM321 Quản trị tài chính quốc tế 2 24 12                
13 FIM321 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 24 12                
14 BAS321 Dịch vụ ngân hàng 2 24 12                
15 FUM321 Quản lý quỹ 2 24 12                
16 CAM321 Thị trường vốn đầu tư 2 24 12                
17 BAL322 Pháp luật ngân hàng 2 24 12                
II.5 Thực tập môn học chuyên ngành TCNH 2               2    
III Thực tập tốt nghiệp  4                   4
IV Khóa luận tốt nghiệp 6                   6
  Tự chọn thay thế khóa luận 6                    
1 CFA331 Phân tích TCDN 3 36 18                
2 PRF321 Tài trợ dự án 2 24 12                
3 FLE321 Thuê mua tài chính  2 24 12                
4 ASI331 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 36 18                
5 ECE321 Kinh doanh ngoại hối 2 24 12                
6 BSM321 Mua bán và sát nhập doanh nghiệp 2 24 12                
 Tổng kiến thức ngành chính (II.3 -5 + III + IV) 61     0 0 0 3 14 17 15 10
    Tổng  125     14 14 16 18 19 17 17 10

Ghi chú: Sinh viên không làm khóa luận phải tích lũy thêm 06 tín chỉ trong số các học phần tự chọn trong mục IV để tích lũy cho đủ số tín chỉ.

Video