Biên bản họp xét khen thưởng
26/02/2017 | 6693 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14  tháng 03  năm 2016

BIÊN BẢN HỌP XÉT KHEN TH��ỞNG

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

Hôm nay, 09h00 ngày 03  tháng 03  năm 2016, tại văn phòng khoa Ngân hàng tài chính, Khoa tiến hành họp xét kỷ luật đối với các sinh viên vi phạm quy chế thi và các sinh viên nghỉ học không có lý do  và xét khen thưởng cho toàn bộ sinh viên Khoa Ngân hàng – Tài chính trong học kỳ 1, năm học 2015 – 2016.

I. Thành phần:

-  Đại diện BCN khoa: Th.s Đỗ Kim Dư, P.Trưởng khoa - Chủ toạ

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: K9 - TCNH, K9 - NH, K9 - TCDN, K9 - TCNH LT1, K10 – TCNH A, K10 – TCNH B, K10 – TCDN A, K10 – TCDN B, K10 - NH, K11 - TCNH1, K11 - TCNH2, K11 - TCNH3, K11 - TCNH4, K12 – TCNH 1, K12 – TCNH 2, K12 – TCNH 3.

- Ban cán sự lớp: K9 - TCNH, K9 - NH, K9 - TCDN, K9 - TCNH LT1, K10 – TCNH A, K10 – TCNH B, K10 – TCDN A, K10 – TCDN B, K10 - NH, K11 - TCNH1, K11 - TCNH2, K11 - TCNH3, K11 - TCNH4, K12 – TCNH 1, K12 – TCNH 2, K12 – TCNH 3.

- Trợ lý HSSV: Th.s Lã Thị Kim Anh – Thư ký

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ vào công văn số 680/ ĐHKT&QTKD - CTSV về việc đánh giá điểm rèn luyện và xét khen thưởng, kỷ luật HSSV ngày 3 tháng 9 năm 2015 và công văn số 680/ ĐHKT&QTKD - CTSV về việc xét kỷ luật HSSV, cuộc họp có các nội dung sau:

- Xét khen thưởng cho toàn bộ sinh viên Khoa Ngân hàng – Tài chính trong học kỳ 1, năm học 2015 – 2016.

- Sau khi họp, hội đồng đi đến thống nhất như sau:

Tổng số sinh viên xét khen thưởng trong học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 là: 153 sinh viên.

   - Sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc:  16 sinh viên

   - Sinh viên đạt danh hiệu Giỏi:  42 sinh viên

   -Sinh viên đạt danh hiệu Khá:  95 sinh viên

   (Có danh sách kèm theo)                       

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

 

Lã Thị Kim Anh

CHỦ TOẠ

 

Đỗ Kim Dư

 

Video