Kế hoạch sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
26/02/2017 | 1399 lượt xem

KẾ HOẠCH SINH HOẠT LỚP KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH

K 11

STT

Lớp biên chế

Thứ 6

(10/02/2017)

Thứ 6

(3/3/2017)

Thứ 6

(31/03/2017)

Thứ 6

(21/04/2017)

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

1

K11 Ngân hàng

7, 8

401GK2

7, 8

401GK2

7, 8

401GK2

7, 8

401GK2

2

K11 Tài chính ngân hàng

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

3

K11 Tài chính doanh nghiêp

11,12

11,12

11,12

11,12

K 12

STT

Lớp biên chế

Thứ 6

(17/03/2017)

Thứ 6

(7/4/2017)

Thứ 6

(28/04/2017)

Thứ 6

(19/05/2017)

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

1

K12 Tài chính ngân hàng 1

7, 8

204GK2

7, 8

204GK2

7, 8

204GK2

7, 8

204GK2

2

K12 Tài chính ngân hàng 2

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

3

K12 Tài chính ngân hàng 3

11,12

11,12

11,12

11,12

K 13

STT

Lớp biên chế

Thứ 6

(3/3/2017)

Thứ 6

(31/3/2017)

Thứ 6

(21/04/2017)

Thứ 6

(12/05/2017)

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

Số tiết

Giảng đường

1

K13 Tài chính ngân hàng 1

7, 8

204GK2

7, 8

204GK2

7, 8

204GK2

7, 8

204GK2

2

K13 Tài chính ngân hàng 2

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

3

K13 Tài chính ngân hàng 3

11,12

11,12

11,12

11,12

 

Video