TB về kế hoạch đăng ký học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa K13, K14, K15 hệ ĐHCQ
10/06/2019 | 1832 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  62  /TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  5     tháng  6   năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch đăng ký các học phần của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy K13, K14, K15 trên hệ thống IU sinh viên trong học

kỳ I năm học 2019 - 2020

      Kính gửi:          -  Ban chủ nhiệm các Khoa;

                                -  Giáo viên chủ nhiệm các lớp K13, K14, K15;

                                -  Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy.

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo lịch đăng ký học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ Đại học chính quy K13, K14, K15 như sau:

 1. Thời hạn đăng ký khảo sát các học phần tự chọn

Tất cả các chuyên ngành của K13 và K14 chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, K15 ngành Quản trị kinh doanh có các tín chỉ tự chọn trong học kỳ I năm học 2019-2020 đều phải đăng ký khảo sát

Thời gian đăng ký khảo sát: từ ngày 6/6/2019 đến ngày 10/6/2019

 1. Thời hạn đăng ký chính thức

- Đối với K15: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 8/07/2019  đến ngày 12/07/2019

- Đối với K13: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 15/07/2019  đến ngày 19/07/2019

- Đối với K14: Thời hạn đăng ký chính thức từ ngày 22/07/2019  đến ngày 26/07/2019

 1. Thời gian tổ chức đăng ký học ghép

Sinh viên tất cả các khóa đăng ký ghép từ ngày 29/7/2019 đến ngày 01/8/2019

 1. Thời gian thông báo hủy lớp học phần

             Từ ngày 2/8/2019 đến ngày 5/8/2019: Các lớp học phần có sĩ số nhỏ (không phải lớp chuyên ngành) thì sẽ thông báo hủy học phần và sinh viên thuộc lớp bị hủy chủ động đăng ký chuyển sang các lớp học phần khác đã được mở.

 1. Lưu ý trong quá trình đăng ký học:

5.1 Khoá 13

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN & PTNT, Kinh tế y tế, Thương mại quốc tế: Học phần “Quản lý nhà nước về kinh tế” từ 2 tín chỉ chuyển lên 3 tín chỉ để ghép cùng K15 ngành Quản lý công.

5.2 Khoá 14

 1. Chuyên ngành Quản trị Marketing:

“Quản trị truyền thông marketing, Quản trị & phát triển sản phẩm mới": K14 QTM chuyển từ kỳ 7 về ký 5 để ghép cùng K13 QTM

 1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn:

 "Quản trị tài chính trong DL&KS, Du lịch sinh thái, Quản trị kinh doanh khách sạn ": K14 QTKD KS&DL chuyển từ kỳ 7 về kỳ 5 để ghép cùng K13 QTKD KS&DL

5.3 Khoá 15

 1. Ngành Quản lý công:

Học phần “Quản lý xã hội” thuộc kỳ 4 để lại chờ ghép cùng K16

 1. Ngành kinh tế phát triển:

Học phần “Kinh tế công cộng”: ngành Kinh tế phát triển chuyển từ kỳ 5 về kỳ 4 để ghép cùng K15 ngành Kinh tế và ngành Quản lý công.

Đề nghị các Khoa thông báo đến cố vấn học tập hỗ trợ và đôn đốc sinh viên đăng ký học đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

       - Như K/gửi;

       - Trung tâm TT-TV;

       - Lưu ĐT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ CÁC TÍN CHỈ TỰ CHỌN TRONG KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA K13, K14, K15 HỆ ĐHCQ

 

 1. K13:
 1. Chuyên ngành Kinh tế phát triển: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgREfQNC_kBo4x-0W
 2. Chuyên ngành Quản lý kinh tế: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQ9HIcL5Twt41e5M
 3. Chuyên ngành Quản trị marketing: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQtrwVXfEXe_iBrJ
 4. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCe6LoUZhbWNKav5I
 5. Chuyên ngành Kế toán tổng hợp: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCfYwuGHsPtVkb0-g
 6. Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCf5yCSsARcZWVFTc
 7. Chuyên ngành kinh tế đầu tư: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgRergHb0SdRI46wL
 8. Chuyên ngành Kinh tế y tế: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgRUbgCNx8JYqbScR
 9. Chuyên ngành Kinh tế NN&PTNT: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgRMiy8tg3lP3G15I
 10. Chuyên ngành Luật kinh doanh: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQU3YLO_ZOqwSaWb
 11. Chuyên ngành QTKD KS&DL: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQnZM3ey8-jjXf3G
 12. Chuyên ngành QTKD thương mại: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCeWnskPeiy1LzpuE
 13. Chuyên ngành QTKD tổng hợp: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQFtZLrahdqtScIZ
 14. Chuyên ngành QTDN: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQPCRwHgRtSJrs9T
 15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgRmMa2oXkaHfkDPP
 16. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQdQTwuXHZ8yYgRo
 17. Chuyên ngành Thương mại quốc tế: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgQ3Cl6J_5oH31Amo
 1. K14

Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgRybyN5xyMUeVrHu

 1. K15

Ngành Quản trị kinh doanh: https://1drv.ms/xs/s!AkjomPEud1rCgSCLrAKDFkLXeg46

Video