TB về việc thay đổi lại một số học phần trong khung chương trình K13, K14, K15 hệ ĐHCQ
10/06/2019 | 1292 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số:   536  /TB - ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

      Thái Nguyên, ngày   5  tháng  6  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lại một số học phần trong khung chương trình

K13, K14, K15 hệ Đại học chính quy

Căn cứ vào khung chương trình đào tạo các khoá hệ đại học chính quy

Để đảm bảo sĩ số mở lớp cho một số học phần của một số ngành, chuyên ngành; Nhà trường điều chỉnh một số học phần trong khung chương trình K13, K14, K15 hệ Đại học chính quy, cụ thể như sau:

  1. Khoá 13

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế NN & PTNT, Kinh tế y tế, Thương mại quốc tế:

Học phần “Quản lý nhà nước về kinh tế” từ 2 tín chỉ chuyển lên 3 tín chỉ để ghép cùng K15 ngành Quản lý công.

  1. Khoá 14
  1. Chuyên ngành Quản trị Marketing:
  • Chuyển 2 học phần "Quản trị truyền thông marketing, Quản trị & phát triển sản phẩm mới" thuộc K14 QTM chuyển từ kỳ 7 về kỳ 5 để ghép cùng K13 QTM
  • Chuyển 3 học phần "Hành vi người tiêu dùng, Marketing quốc tế, Quản trị kênh phân phối" thuộc K14 QTM chuyển từ kỳ 5 về kỳ 7 để đảm bảo số tín chỉ cân đối giữa các kỳ
  1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn:

- Chuyển 3 học phần "Quản trị tài chính trong DL&KS, Du lịch sinh thái, Quản trị kinh doanh khách sạn " thuộc K14 QTKD KS&DL chuyển từ kỳ 7 về kỳ 5 để ghép cùng K13 QTKD KS&DL

- Chuyển 3 học phần "Kinh tế du lịch, Quản trị doanh nghiệp dịch vụ, Quản trị nhân lực trong DL&KS " thuộc K14 QTKD KS&DL chuyển từ kỳ 5 về kỳ 7 để đảm bảo số tín chỉ cân đối giữa các kỳ

  1. Khoá 15
  1. Ngành Quản lý công:

Học phần “Quản lý xã hội” thuộc kỳ 4 để lại chờ ghép cùng K16

  1. Ngành kinh tế phát triển:

Học phần “Kinh tế công cộng” chuyển từ kỳ 5 về kỳ 4 để ghép cùng K15 ngành Kinh tế và ngành Quản lý công.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Cố vấn HT các lớp;

- Sinh viên;

- Website;

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

      

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video