THÔNG BÁO Về việc ấn định môn học tự chọn cho sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15 trong học kỳ II năm học 2019-2020
15/11/2019 | 1268 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   111 /TB - ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày    6  tháng  11   năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ấn định môn học tự chọn cho sinh viên

hệ ĐHCQ K14, K15 trong học kỳ II năm học 2019-2020

 

            Căn cứ thông báo số 105/TB-ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2019 của Phòng Đào tạo về việc đăng ký khảo sát các học phần tự chọn cho sinh viên hệ đại học chính quy K14, K15 trong học kỳ II năm học 2019-2020.

            Căn cứ vào kết quả sinh viên đăng ký thử các học phần tự chọn.

Nhà Trường thông báo học phần tự chọn ấn định thành học phần bắt buộc cho sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15 được mở trong học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I.Khóa 14: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp: Tối thiếu 02 TC tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

Kế toán doanh nghiệp (2TC)

II.Khóa 15:

1. Ngành Kinh tế, ngành Kinh tế đầu tư, ngành Kinh tế phát triển, ngành Quản lý công: tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành: Địa lý kinh tế Việt Nam (3TC)

2. Ngành Kế toán: tổi thiểu 03 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành

Kinh tế lượng (3TC)

3. Ngành Tài chính ngân hàng: tổi thiểu 03 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành

Tin học ứng dụng (3TC)

4. Ngành Luật kinh tế: tổi thiểu 02 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành

Tâm lý học đại cương (2TC)

5. Ngành Quản trị kinh doanh: tổi thiểu 06 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành chính

- Tâm lý học quản trị kinh doanh (3TC)

- Quản trị logistics (3TC)

6. Ngành Quản trị marketing:

a. Tổi thiểu 03 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành

                    Thương mại điện tử căn bản (3TC)

b. Tổi thiểu 06 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành chính

                    - Hội nhập kinh tế quốc tế (3TC)

                    - Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp (3TC)

7. Ngành Quản trị kinh doanh du lịch & lữ hành:

a. Tổi thiểu 03 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành

                    Kinh tế quốc tế (3TC)

b. Tổi thiểu 06 tín chỉ tự chọn KTCS của ngành chính

                    - Nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong KDDL (3TC)

                    - Tâm lý du khách (3TC)

Đề nghị ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến các bộ môn có lớp học phần tự chọn hệ ĐHCQ K14, K15 để có kế hoạch giảng dạy, đồng thời giáo viên chủ nhiệm triển khai đến sinh viên được biết để đăng ký đúng và đủ các học phần.     

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Website;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

Video