Thông báo v/v triệu tập sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
19/11/2017 | 986 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1239/ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v triệu tập sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17  tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

BCN các Khoa chuyên môn

         Thực hiện theo công văn số 1213/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 10/11/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức Kỷ niệm ngày 20 tháng 11 năm 2017, Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa cử  đại diện sinh viên tham dự buổi Lễ. Cụ thể:

-         Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 11 năm 2017

-         Thành phần: Ban cán sự các lớp

-         Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1

-         Yêu cầu trang phục: Gọn gàng, lịch sự

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý tham dự đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

 

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);
-  Như kính gửi;
-  Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
 

(Đã ký)
 

Ths.Trần Lương Đức

 

 

Video