THÔNG BÁO Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 - hệ Đại học Chính quy
18/05/2018 | 742 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

       Số:          /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2018

 

THÔNG BÁO Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 - hệ Đại học Chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ;

Căn cứ thông báo số162/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về  kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2017 - 2018;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

  • Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trước ngày 12/6/2018;
  • Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: đăng ký trực tuyến theo địa chỉ https://onedrive.live.com/survey?resid=D5FAC7D8FCF24B5C!105&authkey=!AAIVqx-ZKNY-eUg do phòng đào tạo cung cấp trên website chính thức của Nhà trường, đồng thời nộp 03 chứng chỉ sau: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản sao để phục vụ quá trình hậu kiểm) tại Phòng Đào tạo (phòng 304 - Nhà hiệu bộ) trước ngày 14/6/2018;
  • Các đơn vị liên quan thực hiện  nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 22/6/2018;
  • Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 25/6/2018 - 29/6/2018;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

Video