Thông báo về việc kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2017 - 2018
28/02/2018 | 327 lượt xem

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:    162  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26   tháng  02  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2017 - 2018
 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014, của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ;

Căn cứ theo Kế hoạch số 705/KH-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2017, của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ Đại học chính quy ;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trong năm học 2017 - 2018 như sau:

  1. Đợt 1 dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 16/3/2018 - 31/3/2018
  2. Đợt 2 dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 11/6/2018 - 30/6/2018
  3. Đợt 3 dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 15/9/2018 - 30/9/2018

Ban chủ nhiệm các Khoa và cố vấn học tập thông báo cho tất cả các sinh viên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Phòng KT&ĐBCL GD;
- Phòng Thanh tra PC;
- Phòng CTHSSV;
- BCN các khoa;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

 

Video