Thông báo Về việc quyết định 6 tín chỉ tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp chính thức được mở học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Đại học chính quy K10
27/02/2017 | 2452 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:          /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc quyết định 6 tín chỉ tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp chính thức được mở học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Đại học chính quy K10

Theo thông báo số 35/TB-ĐT ngày 9 tháng 02 năm 2017 của phòng Đào tạo Về việc Đăng ký khóa luận và 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với các lớp hệ Đại học chính quy K10; căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các học phần tự  chọn của hệ thống IU, Nhà trường quyết định mở 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với các chuyên ngành thuộc K10 hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

1- Ngành Kế toán:

a- Chuyên ngành Kế toán Tổng hợp:

- Kiểm toán nội bộ (2TC)

- Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (2TC)

- Kế toán ngân hàng (2TC)

b- Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp công nghiệp:

- Kế toán hành chính sự nghiệp (2TC)

- Kiểm toán ngân sách (2TC)

- Kế toán tài chính 3 (2TC)

2- Ngành Quản trị Kinh doanh:

a- Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp:

- Quản trị giá (2TC)

- Quản trị kinh doanh khách sạn (2TC)

- Quản trị kinh doanh thương mại (2TC)

b- Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch & Khách sạn:

- Hành vi người tiêu dùng (2TC)

- Quản trị thương hiệu (2TC)

- Quản trị kinh doanh thương mại (2TC)

c- Chuyên ngành Quản trị Marketing:

- Quản trị kinh doanh lữ hành (3TC)

- Quản trị kinh doanh khách sạn (2TC)

- Quản trị kinh doanh thương mại (2TC)

d- Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại:

- Quản trị giá (2TC)

- Quản trị kinh doanh khách sạn (2TC)

- Quản trị kinh doanh lữ hành (3TC)

3- Ngành Tài chính Ngân hàng:

a- Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp:

- Kinh doanh ngoại hối (2TC)

- Phân tích tài chính doanh nghiệp (3TC)

- Kế toán ngân hàng (2TC)

b- Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng:

- Kinh doanh ngoại hối (2TC)

- Mua bán và sát nhập doanh nghiệp (2TC)

- Thuê mua tài chính (2TC)

c- Chuyên ngành Ngân hàng:

- Kinh doanh ngoại hối (2TC)

- Phân tích tài chính doanh nghiệp (3TC)

- Mua bán và sát nhập doanh nghiệp (2TC)

4- Ngành Kinh tế:

a- Chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế Đầu tư:

- Thương mại quốc tế (2TC)

- Quản lý công (2TC)

- Kinh tế thương mại và dịch vụ (2TC)

b- Chuyên ngành Thương mại Quốc tế:

- Quản lý công (2TC)

- Kinh tế thương mại và dịch vụ (2TC)

- Quản lý dự án đầu tư (2TC)

c- Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Thương mại quốc tế (2TC)

- Kinh tế thương mại và dịch vụ (2TC)

- Quản lý dự án đầu tư (2TC)

d- Chuyên ngành Kinh tế y tế:

- Thương mại quốc tế (2TC)

- Kinh tế thương mại và dịch vụ (2TC)

- Quản lý tổ chức công (2TC)

5- Ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật kinh doanh:

- HĐTM và kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (2TC)

- Luật hôn nhân và gia đình (2TC)

- Luật so sánh (2TC)

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
-Cố vấn HT các lớp k10;
- Sinh viên  k10;
- Website;
- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video