Thông báo về việc tổ chức Hội thảo hướng nghiệp “Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp tại Ngân hàng”
10/04/2017 | 1166 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 364/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2017

HÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo hướng nghiệp “Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp tại Ngân hàng”

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; căn cứ công văn số 69/VNB-TTS ngày 23/3/2017 và thông in về chương trình hướng nghiệp Ngân hàng của Viện đào Nhân lực Ngân hàng Việt Nam, cũng như nhu cầu về cung ứng việc làm cho sinh viên cuối khóa; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên tổ chức chương trình Hội thảo hướng nghiệp “Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp tại Ngân hàng” cho các sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên Khoá 10 sắp tốt nghiệp và các cá nhân quan tâm.

Thời gian tổ chức: 07h30, Thứ 6, ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1

Tới tham gia chương trình các em sinh viên sẽ được nghe thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng trong năm 2017, đồng thời Viện đào Nhân lực Ngân hàng Việt Nam sẽ trực tiếp tư vấn về các kỹ năng mềm cần thiết cho các bạn sinh viên để sau khi tốt nghiệp ngoài kiến thức chuyên môn sẽ có thêm nhiều kỹ năng nghề nghiệp ngành ngân hàng đáp ứng cho công việc v.v...

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV, P.106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967, gặp đ/c Thái.

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn (p/h);
- Các Câu lạc bộ (tham gia);
- SV các lớp K10 (tham gia);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT; TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV

 

(đã ký)

 

Trần Lương Đức

 

Video