Thông báo V/v dùng thử phần mềm quản lý văn bản
08/01/2018 | 328 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD
Số: 14 /ĐHKT&QTKD-TTTV
V/v dùng thử phần mềm quản lý văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trong Trường

Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản đã được Trung tâm Thông tin – Thư viện xây dựng xong và bắt đầu đưa vào dùng thử từ ngày 04/01/2018 để phục vụ công tác quản lý văn bản, triển khai công việc của Nhà trường.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình dùng thử và đóng góp ý kiến cho phần mềm quản lý văn bản (Bản hướng dẫn sử dụng, tài khoản truy nhập phần mềm, biểu mẫu đóng góp ý kiến đính kèm Công văn này và được đăng tải tại đây).

Ý kiến đóng góp được tập hợp theo đơn vị và gửi về Trung tâm Thông tin - Thư viện bằng văn bản tại phòng 508 nhà Điều hành và bản điện tử gửi về hòm thư: nongvantuong@tueba.edu.vn trước 17h ngày 05/02/2018. Sau thời gian trên các đơn vị không có ý kiến đóng góp tức là đồng ý với các tính năng của phần mềm.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị kịp thời triển khai./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (báo cáo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Đăng tải website;
- Lưu: VT, TTTV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký)

 

PGS. TS. Đỗ Anh Tài

 

Video