Thông báo v/v kế hoạch đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp và các học phần thay thế cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 11
02/03/2018 | 563 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  169 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   28   tháng  02   năm 2018

THÔNG BÁO

V/việc kế hoạch đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp và các học phần thay thế 
cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 11

 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 20 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc sửa đổi ban hành “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh”, tại điều 24 có quy định về điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp: “…sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy của 7 học kỳ đạt từ 2.5 trở lên…”

Căn cứ vào kết quả học tập sinh viên khóa 11 (có danh sách kèm theo).

Nhà Trường thông báo cho toàn thể sinh viên hệ chính quy K11 kế hoạch làm khóa luận và đăng ký 06 tín chỉ thay thế khóa luận như sau:

1.  Đối với những sinh viên hệ Đại học chính quy đủ điều kiện làm khóa luận

- Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/4/2018: sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp với Khoa thuộc ngành sinh viên theo học và đăng ký khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống IU sinh viên.

  1. Đối với những sinh viên hệ Đại học chính quy không đủ điều kiện làm khóa luận

- Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018: sinh viên đăng ký thử 6 tín chỉ tự chọn thay thế khóa luận để có cơ sở Nhà trường ấn định các học phần tự chọn thành học phần chính thức được mở.

- Từ 12/03/2018 đến ngày 25/03/2018: phòng Đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký để mở các lớp học phần chính thức và gửi thời khóa biểu dự kiến về Khoa.

- Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/4/2018: sinh viên đăng ký chính thức các học phần thay thế khóa luận trên hệ thống IU sinh viên.      

Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên và giảng viên thực hiện đúng kế hoạch.

Ghi chú: - Những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp muốn chuyển sang học 6 tín chỉ thay thế khóa luận làm đơn nộp cho Khoa trước ngày 22/03/2018.

- Đối với sinh viên liên thông hệ chính quy điều kiện làm khóa luận áp dụng theo các quy định trên.

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;
- Đăng tải Website;
- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video