Thông báo v/v quy trình khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế Nhà trường
12/01/2018 | 316 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:21/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV
V/v quy trình khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế Nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 1 năm 2018

                               Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể

 

Căn cứ vào Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp thẻ BHYT năm 2018 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường. Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên khi đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Nhà trường cần xuất trình thẻ BHYT còn thời hạn cùng với giấy tờ chứng minh về thân nhân theo quy định.

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/cáo);
- Các đơn vị (để t/h);
- Đăng website;
- Lưu VT, QTPV.

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QT - PV


 (Đã ký)

 

ThS. Tạ Việt Anh

 

Video