Thông báo V/v thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018
28/02/2018 | 894 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  166/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2018 


THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017-2018, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 23/03/2018

Có kế hoạch chi tiết kèm theo ).

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);
- Phòng Đào tạo;
- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);
- BCN các Khoa (t/báo tới SV);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Video