Thông báo V/v thực hiện BHYT HSSV năm 2017 (lần 3)
18/02/2017 | 930 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:131/ ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v thực hiện BHYT HSSV năm 2017 (lần 3)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 16 tháng 2 năm 2017

 

Kính gửi:
- Ban Chủ nhiệm các Khoa;
- Cố vấn học tập                   

Thực hiện Hướng dẫn số 913/HD-ĐHTN-BHXH ngày 4/8/2016 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã nhiều lần có công văn hướng dẫn về việc thực hiện BHYT năm học 2016 - 2017, tuy nhiên đến ngày 16/2/2017 vẫn còn nhiều sinh viên chưa nghiêm túc thực hiện, vậy Nhà trường  yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập thông báo, đôn đốc tới sinh viên của Khoa, của lớp để công tác BHYT của Nhà trường hoàn thành đúng kế hoạch.

          Mức phí BHYT:  381.150đ/sinh viên/10 tháng (Ba trăm tám mươi mốt nghìn một trăm năm mươi đồng/sinh viên/ 10 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/03/2017 đến 31/12/2017.

Sinh viên nộp phí BHYT về phòng 208 Kế hoạch-Tài chính, hạn cuối là 16h ngày 24/02/2017.

Trường hợp có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác: Sinh viên nộp  bản sao thẻ BHYT năm 2017 về phòng 109 Công tác sinh viên hạn cuối là 16h ngày 27/02/2017.

Bảo hiểm y tế là Bảo hiểm bắt buộc 100% sinh viên phải tham gia. Sau thời hạn trên sinh viên nào không tham gia sẽ tự chịu mọi trách nhiệm và bị xử lý theo quy chế học sinh sinh viên.

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Như trên (để t/h);
- Đăng tải website;
- Lưu VT, CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Video