Thông báo v/v thực hiện BHYT năm 2018 cho sinh viên (lần 2)
08/01/2018 | 421 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  16/ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v thực hiện BHYT năm 2018 cho sinh viên (lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng  01 năm 2018

         Kính gửi:       - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                 - Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học

                 - Cố vấn học tập

   - Ban cán sự các lớp

Thực hiện Hướng dẫn số 1228/HD-ĐHTN-BHXH ngày 16/08/2017 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018; Trường Đại học Kinh tế và QTKD đã có Công văn số 1330/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 07/12/2017 về việc triển khai thực hiện BHYT năm 2018 cho sinh viên, tuy nhiên còn nhiều sinh viên chưa nghiêm túc tham gia, Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Du học, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp đôn đốc sinh viên tham gia BHYT năm 2018 như sau:

           Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn tại trường đều là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo quy định. (Ngoại trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT; Sinh viên K14 đã tham gia BHYT có thời hạn đến 31/12/2018).

Mức phí BHYT: 

+ Đối với sinh viên K11 mức đóng: 204.750đ/sinh viên/5 tháng (Hai trăm linh bốn nghìn bẩy trăm năm mươi đồng/sinh viên/5 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2018 đến 30/6/2018. (Đề nghị thu đúng mức đóng đã ghi, không gia hạn thêm)

+ Đối với sinh viên K12, K13, K14 mức đóng: 450.450đ/sinh viên/11 tháng (Bốn trăm năm mươi nghìn bốn trăm năm mươi đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2018 đến 31/12/2018.

Đối với lưu sinh viên người nước ngoài mức đóng: 643.500đ/sinh viên/11 tháng (Sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2018 đến 31/12/2018.

Ban cán sự lớp thu tiền BHYT, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và nộp về phòng 208 - Kế hoạch Tài chính trước ngày 20/01/2018.

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình, Ban cán sự lớp thu bản sao thẻ BHYT (hoặc xác nhận mua thẻ, được cấp thẻ) và nộp về phòng 106 trước 31/01/2018.

Bảo hiểm y tế là Bảo hiểm bắt buộc 100% sinh viên phải tham gia. Sau thời hạn trên sinh viên không tham gia BHYT sẽ tự chịu mọi trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Như kính gửi (để t/h);
- Đăng tải website;
- Lưu VT, CTSV.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

 

Video