THÔNG BÁO V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2018
01/10/2018 | 1146 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD


Số: 1016/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2018

Căn cứ Điều 104 của Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 1932/TB-ĐHTN ngày 24/9/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2018;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh và các đoàn thể, bộ phận trực thuộc Trườngtừ ngày 15/10/2018 thực hiện giờ làm việc mùa đông, cụ thể như sau:

  1. Giờ làm việc hành chính

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

  1. Giờ giảng dạy và học tập

Thời gian giảng dạy và học tập được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu của Nhà trường.

Nhận được thông báo này, đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh và các đoàn thể, bộ phận trực thuộc thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị mình biết và thực hiện giờ làm việc mùa đông theo Thông báo trên./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Bùi Đức Linh

 

Video