Thông báo V/v xét chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam Năm học 2016-2017
10/04/2017 | 1246 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 365/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng  4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ
của Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam
Năm học 2016-2017

Căn cứ vào công văn số 69/VNC-TTS ngày 23/3/2017 của Viện Đào tạo nhân lực Ngân hàng Việt Nam về việc đề xuất hợp tác triển khai chương trình hướng nghiệp Ngân hàng;

Căn cứ vào đề xuất trao tặng học bổng tài trợ của Viện Đào tạo nhân lực Ngân hàng Việt Nam đối với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Nhà trường thông báo về việc xét duyệt sinh viên nhận học bổng tài trợ như sau:

1. Số lượng, mức học bổng

- Số lượng: 07 suất

- Giá trị học bổng: 5.000.000đ/suất (tương ứng với 01 khóa đào tạo)

Đề nghị các khoa tiến hành xét chọn theo số lượng phân bổ như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Khoa Kế toán

1

 

2

Khoa Quản trị KD

1

 

3

Khoa Kinh tế

1

 

4

Khoa NH-TC

2

 

5

Khoa QL-LKT

1

 

6

Khoa Marketing – TM&DL

1

 

 

Tổng cộng

7

 

2. Đối tượng và tiêu chí xét cấp học bổng

- Sinh viên K10 (niên khóa 2013-2017) hệ đào tạo chính quy tập trung;

- Điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 3.0;

- Điểm rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

- Chưa từng nhận học bổng của các tổ chức và cá nhân nào khác;

3. Tổ chức thực hiện

Các Khoa triển khai xét chọn sinh viên K10 thuộc Khoa quản lý, gửi danh sách về Phòng Công tác HSSV (phòng 106) châm nhất 16h00 ngày 11/4/2017. Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp thì coi như đơn vị đó không tham gia học bổng này.  

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Đăng tải website;
- Lưu VT, CTSV.

TL.  HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

Th.S Trần Lương Đức

 

Video