Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính tổ chức hội nghị chuyên đề về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
30/01/2018 | 1287 lượt xem

Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính tổ chức hội nghị chuyên đề

về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Trường Đại học KT&QTKD về việc tổ chức giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của BCH Trung ương, ngày 22 tháng 01 năm 2018, Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính đã tổ chức hội nghị chuyên đề về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương theo tinh thần chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường.

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Thị Thu – Bí thư Chi bộ đã khái quát lại những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương và chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường. Đặc biệt, đồng chí Hoàng Thị Thu đã thông tin về kết quả rà soát Đề án vị trí việc làm năm 2017 và dự kiến năm 2018 của Nhà trường liên quan tới từng Bộ môn trong Khoa và nhấn mạnh việc rà soát Đề án vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng gắn với việc cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Các đồng chí đảng viên và CBGV trong Khoa đã nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính gắn với tinh thần của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương cũng như chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường. Đồng chí yêu cầu từng đảng viên, CBGV trong Khoa phát huy tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào từng điều kiện công tác và vị trí công việc để cùng với Chi ủy, BCN Khoa Ngân hàng – Tài chính thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chi bộ cũng như chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường.

Sau hội nghị từng đồng chí đảng viên, CBGV trong Khoa tự xây dựng kế hoạch hành động của bản thân gắn với chương trình hành động của Chi bộ và của Đảng ủy Nhà trường cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động đó.

Các nghị quyết và kết luận được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua gồm:

- Thứ nhất, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Thứ hai, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thứ ba, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Thứ tư, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

- Thứ năm, Kết luận số 20-KL/TW ngày 21-10-2017 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị:

 

 

                                                                                                                   Nguyễn Ngọc Lý – Đảng viên

 

Video