THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học đợt tháng 3 năm 2017
02/01/2017 | 2645 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH T VÀ QTKD
Số: 1319/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
Thái Nguyên, ngày  26  tháng 12  năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học đợt tháng 3 năm 2017

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Người dự thi đào tạo liên thông có đủ điều kiện theo mục a, khoản 1, điều 7 của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học “Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ”.

2. Hồ sơ dự thi gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký dự thi, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp, bản sao công chứng bảng điểm Trung cấp, bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên (nếu có), 02 ảnh 3x4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.

3. Môn thi:   

1. Môn cơ bản: Toán           

2. Môn cơ sở ngành: Nguyên lý kế toán              

3. Môn chuyên ngành: Kế toán tài chính

4. Văn bằng được cấp:

- Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy.

- Người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.

5. Các khoản lệ phí

      - Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: 105.000đ/1 thí sinh

      - Lệ phí hướng dẫn ôn thi 3 môn: 450.000đ/1 thí sinh

      - Tổng số tiền: 555.000đ/1 thí sinh

6. Kế hoạch tuyển sinh

- Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 02/01/2017 đến ngày 10/03/2017

- Thời gian hướng dẫn ôn thi: tháng 03/2017

- Thời gian thi tuyển : Dự kiến tháng 03/2017

7. Thời gian học: 36 tháng

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển tại:

Phòng 305 – Phòng Đào tạo, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Địa chỉ : Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3547 155 / 0973329774.

Wesbite: www.tueba.edu.vn - fanpage: www.facebook.com/daotaotueba.

Nơi nhận:

- Lưu VT, ĐT;
- Website, bản tin.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Video