Khoa Ngân hàng – Tài chính đạt được Giấy Chứng Nhận Kiểm Định Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Tài chính doanh nghiệp

 21/06/2023  103

Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo là một quá trình xem xét chất lượng giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở giáo dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Quá trình tự đánh giá Chương trình đào tạo phải căn cứ các tiêu chuẩn kiểm định đánh giá toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, qua đó liên tục xác định được những điểm mạnh để tiếp tục phát huy, những  điểm tồn tạị để xây dựng kế hoạch khắc phục.

Mục đích chính của kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Chính  các  tiêu chí trong kiểm định chất lượng đã tạo áp lực để các cơ sở giáo dục chú trọng, đổi mới, tìm giải pháp nâng cao chất lượng. Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo còn nhằm thực hiện trách nhiệm giải trình các bên liên quan (người học, giảng viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, gia đình người học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức và cá nhân có liên quan khác) về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục có chương trình đào tạo được kiểm định.

Ngày 06/6/2023 Trường Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên, Khoa Ngân hàng – Tài chính, Chuyên Ngành Tài chính doanh nghiệp đã chính thức được cấp Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương Trình Đào Tạo của Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục - Đại Học Đà Nẵng.   

 

Kết quả đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo là bước đầu đánh dấu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa Ngân hàng – Tài chính.

Khoa Ngân hàng – Tài chính sẽ luôn nỗ lực hơn nữa để giữ vững và phát triển chuẩn chất lượng giáo dục đã được công nhận.

Nguồn: Trợ lý ĐBCLGD


BÀI VIẾT LIÊN QUAN